VENDIM

Nr. 17, datë 27.06.2015

PËR

MIRATIMIN E PAGESËS SË MBINGARKESËS MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK

TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË

Mbështetur në nenin 14, te ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Senati Akademik në mbledhjen e tij të zhvilluar në datë 26.06.2015,

  

VENDOSI:

  1. Personelit akademik me kohë të plotë, efektiv dhe me kontratë të përkohëshme, t’i paguhet e gjithë mbingarkesa e orëve mësimore, mbi mësimdhënien e normuar vjetore, vetëm nëse kanë plotësuar detyrimet për kohën vjetore të punës dhe gjithë detyrimet e tjera që lindin nga zbatimi i Udhëzimit nr. 20, datë 09.05.2008 “Për veprimtarinë e personelit akademik ne institucionet publike te arsimit te larte”
  2. Ky vendim i përcillet Këshillit të Administrimit për miratim të mëtejshëm.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E T A R I

Prof. Dr. Albert QARRI

VENDIM

Nr. 16, datë 26.06.2015

 

PËR

MIRATIMIN E NJË SEZONI RIPROVIMI TË POSAÇËM PËR STUDENTËT NE PRAG DIPLOMIMI

Në mbështetje të nenit 14, pika g, e ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Statutit Rregullores së Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, referuar kërkesave të njësive kryesore Senati Akademik në mbledhjen e tij të datës 26.06.2015,

 

VENDOSI:

  1. Të miratojë çeljen e një sezoni riprovimi të posaçëm për t’u dhënë të drejtën studentëve te ciklit të parë dhe të dytë, të cilët janë në prag diplomimi dhe në përfundim të provimeve të semestrit Pranverë 2015 pengohen për t’u diplomuar vetëm për dy lëndë të cilat i kanë frekuentuar dhe kanë vlerësimin me notën 4 (katër) ose shënimin “NP”.
  2. Është e drejta e autoriteteve drejtuese të njësive bazë dhe kryesore të përcaktojnë datat e zhvillimit të këtyre provimeve përpara mbrojtjes së diplomës.
  3. Efektet e këtij vendimi shtrihen vetëm për këtë vit akademik.
  4. Vendimi protokollohet dhe bëhen njoftimet përkatese në ambjentet e universitetit dhe në univlora.edu.al.
  5. Ngarkohen Zëvendësrektori, dekanet e fakulteteve, përgjegjësit e departamenteve, sekretaritë mësimore, Zyra e Regjistrimit, Drejtoria e IT-së, Zyra Akademike, Zyra e Marrëdhënieve me Studentët për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

  

K R Y E T A R I

Prof. Dr. Albert QARRI

Pas mbylljes së raundit të parë të aplikimeve, Komisioni Evropian ka vendosur të hapë një raund të dytë aplikimesh vetëm për komponentin KA1 të Erasmus+ “International Credit Mobility”.

Ky komponent ka në qendër vetëm shkëmbime studentësh dhe stafesh akademike dhe administrative. Kohëzgjatja e shkëmbimeve për studentët do të jetë nga 3-12 muaj, për stafet akademike dhe administrative 5 ditë deri në dy muaj.

Ky komponent  konsiston në lidhjen e marrëveshjeve dy paleshe ndërinstitucionale midis universiteteve shqiptare dhe universiteteve nga disa vende të Programit që kanë ende buxhet të mbetur nga raundi i parë i aplikimeve, si vijon: Francë, Mbretëri e Bashkuar, Spanjë, Gjermani, Belgjikë, Suedi, Portugali, Irlandë, Danimarkë, Austri.

Kohëzgjatja e projekteve të reja do të jetë e kufizuar me 16 muaj ndërsa zbatimi i tyre do të fillojë në 1 shkurt 2016.

 

Si të aplikojmë?

Hapi i parë: Aplikimi në këtë fazë është vetëm institucional dhe jo individual. Universiteti shqiptar zgjedh universitetin partner me të cilin do të kryejë shkëmbimet. Universiteti duhet të jetë detyrimisht nga një prej vendeve të mësipërme;

Hapi i dytë: Së pari shprehet interesi për të marrë pjesë në projektet e “International Credit Mobility”. Në rast se universiteti i zgjedhur bie dakord në parim, negociohen shkëmbimet: numri i studentëve dhe i stafit, njohja e periudhës së studimit, etj. Ky negocim konsiston në diskutimin e marrëveshjes ndër-institucionale e cila do të nënshkruhet nga rektorët përkatës ose nga përfaqësuesit e tyre ligjorë.
Për universitetet që nuk kanë programe në gjuhë të huaj, shkëmbimet e studentëve do të kërkohen nga universiteti shqiptar në drejtim të universitetit të zgjedhur. Shkëmbimet e stafit mund të jenë në të dy drejtimet për qëllime mësimdhënieje ose trajnimi.

Hapi i tretë: Universiteti evropian (jo ai shqiptar) plotëson formularin e aplikimit në emër të universiteteve partnere që ka zgjedhur dhe e dorëzon atë pranë Agjencisë Kombëtare në vendin e tij.

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM: DATA 24 Shtator 2015.

Për më tepër klikoni këtu

Ftesë për pjesëmarrje në simpoziumin IMCI 2015.

Më 30 Tetor, 2015, në Sallën ‘Rilindja’ të Universitetit të Vlorës, do të zhvillohet një simpozium kur pritet një pjesëmarrje e gjerë folësish mbi tematika të ndryshme lidhur me:

Transporti Detar
Trajnimi dhe arsimimi detar
Logjistika dhe ekonomia detare
Menaxhimi dhe siguria e anijeve
Ndikimi mjedisor i sistemit detar, etj

Afati përfundimtar i pranimit të abstrakteve është 31 Korrik, 2015.
Njoftimi për pranimet do të jetë më 7 Gusht, 2015.
Shpallja e referateve të plota do të jetë më 30 Shtator, 2015.
Njoftimi për pranimet përfundimtare do të jetë më 10 Tetor, 2015.

Për njoftimin e plotë rreth këtij simpoziumi klikoni në linket e mëposhtme:

1. Programi i simpoziumit
2. Informacion i përgjithshëm

Ju mirëpresim!

Departamenti i Biznesit
Nr. Leksione Provimi i final Pranverë 2015
Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 MKT 110 Bazat e Marketingut R.E 09:30-11:00 A 407 E.Bazini 06.07.2015 H 11:00-14:00 A 403
2 MKT 212 Kërkim Marketing R.E 11:00-12:30 A 301 E.Bazini 30.06.2015 R 11:00-14:00 A 301
3 MKT 110 Bazat e Marketingut R.E 08:00-09:30 A 301 Xh. Agaraj 06.07.2015 H 08:00-11:00 A 403
4 MKT 211 Drejtim Marketing R.E 09:30-11:00 A 301 Xh. Agaraj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 301
5 MKT 215 Marketing Shërbimesh H.M. 08:00-09:00 A 301 A. Ramaj 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 104
6 MKT 314 Marketing Ndërkombëtar R.E 08:00-09:30 A 102 E. Kordha 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 102
7 MKT 312 Promocion H.M.P 10:00-11:00 A 402 E. Pjero 30.06.2015 R 11:00-14:00 A 405
8 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H.M.P 09:00-10:00 A 407 R. Hasanaj 03.07.2015 P 11:00-14:00 A 403
9 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H.M.P 10:00-11:00 A 407 A.Hysi 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 403
10 BIZ 230 Sjellje organizative R, E 11:00-12:30 A 407 D.Feimi 01.07.2015 M 11:00-14:00 A 407, A 408
11 BIZ 230 Sjellje organizative R, E 09:30-11:00 A 405 F. Vela 01.07.2015 M 08:00-11:00 A 407, A 408
12 BIZ 242 Manaxhim Burimesh Njerëzore H.M.P 08:00-09:00 A 407 I.Lipi 30.06.2015 R 08:00-11:00 A 204
13 BIZ 233 Sipërmarrje Manaxhim Biznesi i Vogël H.M.P 10:00-11:00 A 405 A.Dumi 08.07.2015 M 11:00-14:00 A 405
14 BIZ 334 Menaxhim i Cilesise R, E 14:00-15:30 A 206 F. Vela 03.07.2015 P 11:00-14:00 A 206
15 BIZ 343 Manaxhim Operacionesh R.E 08:00-09:30 A 407 A. Cipi 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 404, A 405
16 BIZ 300 Sistemet e Informacionit në Ekonomi R.E 09:30-11:00 A 204 E.Kordha 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 204, A 205
17 BIZ 300 Sistemet e Informacionit në Ekonomi R.E 14:00-15:30 A 408 E.Kordha 03.07.2015 P 11:00-14:00 A 204, A 205
18 TUR 243 Ekonomiks Turizmi H.M.P 08:00-09:00 A 204 Z.Sinaj 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 104
19 TUR 244 Pasuritë Kulturore për Operatorët Turistikë P 12:00-15.00 A 301 D.Nazaj 30.06.2015 R 11:00-14:00 A 104
20 TUR 252 Ekonomi Ambienti dhe Turizëm i Qëndrueshëm R.E 9:30-11:00 A 103 Sh.Sinanaj 26.06.2015 P 11:00-14:00 A 103
21 MKT 332 Marketing Territori dhe Turizëm Ndërkombëtar R.E 12:30-14:00 A 105 Sh.Sinanaj 30.06.2015 R 11:00-14:00 A 105
22 TUR 365 Manaxhim Transporti R.E 09:30-11:00 A 105 R. Brokaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 105
23 TUR 362 Drejtimi i Ndòrmarrjeve Turistike R, E 08:00-09:30 A 405 F. Vela 06.07.2015 H 11:00-14:00 A 405
24 BIZ 391 Praktika Profesionale D. Feimi 02.07.2015 E 11:00-14:00 A 405
25 TUR 389 Praktika Profesionale R. Brokaj 02.07.2015 E 08:00-11:00 A 404
Departamenti i Ekonomiksit
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 ECN 150 Hyrje në ekonomi H,M,P 11:00-12:00 A 408 E. Aliaj 08.07.2015 M 08:00-11:00 A 105
2 ECN 170 Mikroekonomi H,M,P 09.00 – 10.00 A 206 K. Guga 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 206
3 ECN 170 Mikroekonomi H,M,P 09.00 – 10.00 A 205 I. Pulaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 403
4 ECN 170 Mikroekonomi H,M,P 10.00 – 11.00 A 206 I. Pulaj 26.06.2015 P 11:00-14:00 A 205, A 206
5 ECN 170 Mikroekonomi R,E 09.30 – 11.00 A 205 L. Alikaj 26.06.2015 P 11:00-14:00 A 403
6 ECN 170 Mikroekonomi H,M,P 10.00 – 11.00 A 408 E. Cakrani 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 406, A 408
7 ECN 170 Mikroekonomi R,E 08.00 – 09.30 A 408 M. Veliu 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 407
8 ECN 273 Ekonomiks Menaxherial H,M,P 08.00 – 09.00 A 408 M. Veliu 29.06.2015 H 08:00-11:00 A 408
9 ECN 274 Ekonomiks i punës R,E 08.00 – 09.00 A 206 F. Zeneli 10.07.2015 P 08:00-11:00 A 206
10 ECN 328 Rritja Ekonomike dhe Zhvillimi H,M 12:00-13:00  A 206 E. Malaj 08.07.2015 M 08:00-11:00 A 206
11 ECN 370 Ekonometri R,E 11.00 – 12.30 A 206 F. Zeneli 09.07.2015 E 08:00-11:00 A 403
12 ECN 370 Ekonometri H,M,P 11.00 – 12.00 A 407 F. Miti 09.07.2015 E 08:00-11:00 A 407
13 ECN 373 Ekonomiks Ndërkombëtar H,M,P 09.00 – 10.00 A 402 E. Cakrani 01.07.2015 M 08:00-11:00 A 402
14 ECN 374 Ekonomiks Financiar R,E 11.00 – 12.30 A 401 L. Alikaj 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 401
15 ECN 379 Ekonomiks i Integrimit Europian R,E 11.00 – 12.30 A 408 F. Miti 03.07.2015 p 11:00-14:00 A 401
Departamenti i Financës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 FIN  110 Parimet e Kontabilitetit H,M,P 09.00-10.00 A 408 M. Petanaj 30.06.2015 R 8.00-11.00 A 405, A 404
2 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 08.00 -09.30 A 207 B. Sulejmani 30.06.2015 R 8.00-11.00 A 403, A 402
3 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 11.00-12.30 A 207 G. Dede 30.06.2015 R 8.00-11.00  A 407, A 408
4 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 09.30 -11.00 A 207 B. Sulejmani 30.06.2015 R 11.00-14.00 A 403, A 402
5 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H,M,P 10.00 – 11.00 A 207  V. Gjini 30.06.2015 R 8.00-11.00 A 301
6 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 12.30 -14.00 A 207 G. Dede 30.06.2015 R 11.00-14.00  A 407, A 408
7 FIN 210 Kontabilitet Financiar R,E 11.00 -12.30 A 403 F. Madani 02.07.2015 E 8.00-11.00  A 407, A 408
8 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 09.00-10.00 A 403 O. Muharremi 02.07.2015 E 8.00-11.00  A 403
9 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 08.00 – 09.00 A 207 M. Haxhiu 02.07.2015 E 8.00-11.00 A 404, A 405
10 FIN 215 Institucionet Financiare R,E 08.00  – 09.30 A 403 A. Gjikaj 27.06.2015 SH 8.00-11.00 A 403, A 402
11 FIN 215 Institucionet financiare H,M,P 11.00-12.00 A403 E. Pelari 27.06.2015 SH 8.00-11.00  A 407, A 408
12 FIN 219 Sistemet fiskale H,M,P 12.00-13.00 A403 E. Pelari 04.07.2015 SH 8.00-11.00 A 403, A 402
13 FIN 219 Sistemet fiskale H,M,P 10.00-11.00 A 301 M. Petanaj 04.07.2015 SH 8.00-11.00  A 407, A 408
14 FIN 220 Financa 2 R,E 09.30 -11.00 A  403 F. Madani 07.07.2015 R 8.00-11.00 A 403, A 402
15 FIN 220 Financa 2 H,M,P 09.00-10.00 A 207 Y. Sokoli 07.07.2015 R 8.00-11.00  A 407, A 408
16 FIN 312 Kontabilitet kosto – drejtimi H,M,P 15:00-16:00 A 207 L.Cakerri 03.07.2015 P 11.00-14.00  A 407, A 408
17 FIN 313 Kontabilitet i Aplikuar H,M,P 08.00 – 09.00 A 403 B. Dervishi 08.07.2015 M 8.00-11.00 A 408, A 407
18 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H,M,P 10.00-11.00 A 403 O. Muharremi 29.06.2015 H 8.00-11.00 A 403, A 402
19 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H,M,P 14.00 – 15.00 A 207 L. Cakerri 29.06.2015 H 11.00-14.00 A 403
20 FIN 322 Kontabilitet Drejtimi H,M,P 10.00-11.00 A 101 Y. Sokoli 03.07.2015 P 8.00-11.00 A 202
21 FIN 331 Analiza e Pasqyrave Financiare H,M,P 09.00 – 10.00 A 101  V. Gjini 26.06.2015 P 8.00-11.00 A 202
22 FIN 352 Auditim R,E 09.30 -11.00 A 408 A. Kafia 08.07.2015 M 8.00-11.00 A 403
Departamenti i Matematikës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 08:00-09:00 A 206 L. Bezati 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 403, A 402
2 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 08:00-09:00 A 205 A. Mara 27.06.2015 SH 11:00-14:00  A 407, A 408
3 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 11:00-12:00 A 206 L. Bezati 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 204, A 205
4 MTE 160 Matematike e zbatuar R.E 12:00-13:00 A 405 A. Baushi 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 202, A 203
5 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 12:00-13:00 A 206 O. Gjermeni 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 404, A 405
6 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 12:00-13:00 A 408 R. Liko 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 206, A 207
7 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 13:00:14:00 A 408 A. Peçi 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 102, A 103
8 MTE 220 Statistike R,E 08:00-09.30 A 104 N. Sadikaj 11.07.2015 SH 08:00-11:00 A 403, A 402
9 MTE 220 Statistike R,E 09:30-11:00 A 104 N. Sadikaj 11.07.2015 SH 08:00-11:00 A 404, A 405
10 MTE 220 Statistike H,M,P 08:00-09:00 A 102 R. Liko 11.07.2015 SH 08:00-11:00  A 407, A 408
Deparatamenti i Gjuhëve të huaja
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht R,E 12:00-13:00 A 201 K. Hyso 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 104
2 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht R.E 13:00-14:00 A205 K. Hyso 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 104
3 IT 230 Gjuhe e huaj : Italisht R.E 11:00-12:00 A102 B. Isufaj 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 105
4 IT 230 Gjuhe e huaj: italisht R.E 12:00-13:00 A102 A. Lucaj 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 201
5 GER 230 Gjuhe e huaj : Gjermanisht H.M 08:00-09:00 A 103 A. Gjika 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 101
Departamenti i Informatikës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 CSE 130 Teknologji Informacioni H.M.P 14:00-15:00 A 206 F. Sota 04.07.2015 SH 11:00-14:00 A 403, A 402
2 CSE 130 Teknologji Informacioni R,E 12:30-14:00 A 206 R. Muco 04.07.2015 SH 11:00-14:00 A 404, A 405
3 CSE 290 Sistemet e Informacionit ne Ekonomi H,M 11:00-12:00 A 205 D. Mino 04.07.2015 SH 11:00-14:00  A 407, A 408
4 CSE 290 Sistemet e Informacionit ne Ekonomi R.E 12:00-13:00 A 205 F. Sota 04.07.2015 SH 11:00-14:00 A 206, A 207
Departamenti i Drejtësisë
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 DRE 260 Legjislacion Tregtar R,E 11:00-12:30 A 104 B. Halilaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 204
2 DRE 250 E Drejte Biznesi R,E 12:30-14:00 A 104 S. Mecaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 205
3 DRE 270 Legjislacion turizmi H,M 10:00-11:00 A 204 U. Veizaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 201
Zv. Dekan
Shkëlqim B. SINANAJ
LEKSIONE PROVIMI FINAL PRANVERE 2015
KODI LENDA PEDAGOGU DITA Ora Salla Data Ora SALLA Pedagoget Monitorues
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE
BIO 160 Botanike e Pergjithshme Oresta Saliaj R,E 12:30 – 14:00 C 102 29.06.2015 08:00-10:00 C 101, C 102 Oresta Saliaj
BIO 161 Zoologji Invertebrore Denada Kasemi R,E 11:00 – 12:30 C 102 25.06.2015 10:00-12:00 C 101, C 102 Denada Kasemi
BIO 260 Sistematike e Bimeve Aurora Baka R,E 08:00 – 09:30 C 105 08.07.2015 10:00-12:00 C 105, C 106 Aurora Baka
BIO 261 Zoologji Vertebrore Hajdar Kicaj H,M 08:00 – 09:30 C 105 29.06.2015 10:00-12:00 C 105, C 106 Hajdar Kicaj
BIO 264 Mikrobiologji Aurora Baka H,M 09:30 – 11:00 C 105 24.06.2015 08:00-10:00 C 105, C 106 Aurora Baka
BIO 271 Fitogjeografi Ina Nasto H,M 11:00 – 12:30 C 105 03.07.2015 12:00-14:00 C 105, C 106 Ina Nasto
BIO 364 Fiziologji Bimore Oresta Saliaj H,M 08:00 – 09:30 C 411 25.06.2015 08:00-10:00 C 101 Oresta Saliaj
BIO 367 Bioteknologji Arta Lugaj H,M 09:30 – 11:00 C 411 29.06.2015 12:00-14:00 C 100 Arta Lugaj
BIO 378 Etologji Hajdar Kicaj P 08:00 – 10:00 C 411 03.07.2015 10:00-12:00 C 101 Hajdar Kicaj
BIO 320 Ihtiologji Hajdar Kicaj H,M 08:00 – 09:30 C 105 29.06.2015 10:00-12:00 C 105, C 106 Hajdar Kicaj
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi H,M,P 11:00 – 12:00 C 101 08.07.2015 10:00-12:00 C 101, C 102 Dezdemona Gjylapi
CST 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Anila Ismailaj H,M 08:00 – 09:30 C 101 08.07.2015 08:00-10:00 C 101, C 102 Anila Ismailaj
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Eva Cipi R,E 08:00-09:00 C 106 01.07.2015 08:00-10:00 C 101, C 105 Eva Cipi
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Eva Cipi R,E 10:00-11:00 C 101 01.07.2015 08:00-10:00 C 102, C 106 Eva Cipi
CS 232 Programim ne JAVA Eljona Proko H,M 11:00-12:00 C 100 25.06.2015 08:00-10:00 C 102, C 105 Eljona Proko
CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi Eljona Proko R,E 10:00-11:00 C 105 25.06.2015 08:00-10:00 C 106 Eljona Proko
CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave Roneda Mucaj H,M,P 14:00-15:00 C 101 03.07.2015 12:00-14:00 C 102 Roneda Mucaj
CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike Naim Maloku R,E 10:00-11:00 C 102 07.07.2015 10:00-12:00 C 101 Naim Maloku
CS 250 Sisteme Operative Dorina Mino H,M,P 13:00-14:00 C 102 30.06.2015 08:00-10:00 C 102, C 105 Dorina Mino
CS 351 Aplikacione WEB Alma Bregaj R,E 11:00-12:30 C 306 01.07.2015 10:00-12:00 C 102 Alma Bregaj
CS 348 Arkitekture Kompjuteri Fjoralba Sota H,M,P 09:00-10:00 C 100 24.06.2015 12:00-14:00 C 102, C 105 Fjoralba Sota
CS 344 Sistemet te Menaxhimit te Informacionit Dorina Mino R,E 12:30-14:00 C 306 06.07.2015 08:00-10:00 C 102 Dorina Mino
CS 302 Kriptografi Besnik Memetaj R,E 12:00-13:30 C 303 06.07.2015 10:00-12:00 C 101 Besnik Memetaj
CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike Besnik Memetaj H,M,P 08:00-09:00 C 303 30.06.2015 10:00-12:00 C 102 Besnik Memetaj
CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net Alma Bregaj H,M,P 13:00-14:00 C 306 29.06.2015 10:00-12:00 C 102 Alma Bregaj
CS 349 Kompilatoret Eljona Zanaj R,E 14:00-15:30 C 102 03.07.2015 08:00-10:00 C 106 Eljona Zanaj
CS 343 Teoria e Komjutacionit Roneda Mucaj H,M 08:00-09:30 C 306 03.07.2015 10:00-12:00 C 302 Roneda Mucaj
DEPARTAMENTI I ING.ELEKTRIKE
EGR 120 Grafike Inxhinierike 3/1/1 Oriana Halla R,E 09:00-11:00 C 402 01.07.2015 10:00-12:00 C 101 Oriana Halla
EE 232 Elektroteknike 2 3/1 Alketa Hasanaj R,E 09:30-11:00 C 106 29.06.2015 10:00-12:00 C 101 Alketa Hasanaj
EE 231 Elektronike Industriale 3/1 Alketa Hasanaj H,M 09:30-11:00 C 106 02.07.2015 10:00-12:00 C 101 Alketa Hasanaj
EE 240 Sisteme dhe Sinjale 3/2 Miranda Halili H,M 08:00-09:30 C 106 06.07.2015 10:00-12:00 C 102 Miranda Halili
EE 348 Bazat e automatikes 2 3/2 Eduart Serdari H,M, 11:00-12:00 C 106 03.07.2015 12:00-14:00 C 101 Eduart Serdari
EE 350 Automatet Logjik te Programueshem 3/1 Anila Ismailaj R,E 11:00 – 12:30 C 106 29.06.2015 08:00-10:00 C 105, C 106 Anila Ismailaj
EE 370 Teknika e Sigurimit 2/2 Ilber Puci H,M 12:00 – 13:00 C 106 07.07.2015 10:00-12:00 C 102 Ilber Puci
EE 337 Matje Elektrike 3/1 Ilber Puci R,E 14:00-15:30 C 106 24.06.2015 12:00-14:00 C 101 Ilber Puci
EE 240 Sisteme dhe Sinjale 3/2 INFORMATIK Miranda Halili H,M 14:00-15:30 C 306 03.07.2015 08:00-10:00 C 105 Miranda Halili
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 11:00-12:30 C 105 07.07.2015 10:00-12:00 C 105 Eduart Serdari
EGR 240 Elektronika Analoge 3/1 Dritan Spahiu P 10:00-13:00 C 102 26.06.2015 10:00-12:00 C 100, C 105, C 106 Dritan Spahiu
DEPARTAMENTI I FIZIKES
FIZ 152 Fizike 2 Astrit Denaj R,E 12:30-14:00 C 100 03.07.2015 10:00-12:00 C 100, C 106 Astrit Denaj
FIZ 152 Fizike 2 Valbona Tahiri R,E 12:30-14:00 C 101 03.07.2015 14:00-16:00 C 102, C 106 Valbona Tahiri
FIZ 152 Fizike 2 Veledin Cako H,M,P 14:00 – 15:00 C 100 03.07.2015 10:00-12:00 C 102, C 105 Veledin Cako
FIZ 152 Fizike 2 Silvana Mico H,M,P 13:00 – 14:00 C 101 03.07.2015 14:00-16:00 C 101, C 105 Silvana Mico
FIZ 281 Elektromagnetizem Bilal Shkurtaj H,R 13:00-14:30 C 305 07.07.2015 10:00-10:00 C 305 Bilal Shkurtaj
FIZ 340 Fizike e Trupit te Ngurte Veledin Cako M 08:00 – 09:30 C 403 03.07.2015 10:00 – 12:00 C 403 Veledin Cako
FIZ 304 Astrofizike Emilia Caci R,E 08:00 – 09:30 C 403 24.06.2015 08:00 – 10:00 C 403 Emilia Caci
FIZ 371 Fizike Moderne 2 Jorgo Mandili R,P 10:30 – 12:00 C 403 29.06.2015 10:00 – 12:00 C 403 Jorgo Mandili
DEPARTAMENTI I KIMISE
KIM 256 Kimi Organike 2 Sonila Kane H,M 09:00-10.30 C 103 29.06.2015 10:00 – 12:00 C 306 Sonila Kane
KIM 249 Kimi Analitike 2 Flora Qarri R,E 11:30 – 13:00 C 310 03.07.2015 10:00 – 12:00 C 306 Flora Qarri
KIM 271 Kimi Fizike 2 Marinela Muco R,E 10:00 – 11:30 C 310 24.06.2015 10:00 – 12:00 C 105 Marinela Muco
KIM 275 Struktura e Lëndës Valbona Tahiri H,M 10:00 – 11:30 C 103 08.07.2015 10:00 – 12:00 C 303 Valbona Tahiri
KIM 349 Statistika në Kiminë Analitike Pranvera Lazo P 11:00 – 13:00 C 310 01.07.2015 10:00 – 12:00 C 202 Pranvera Lazo
KIM 355 Analizë Organike Elda Marku E 08:00 – 10:00 C 103 06.07.2015 10:00 – 12:00 C 303 Elda Marku
KIM 348 Kimi Mjedisi Pranvera Lazo P 08:00 – 11:00 C310 24.06.2015 10:00 – 12:00 C 105 Pranvera Lazo
DEPARTAMENTI I ING. MEKANIKE DHE NAVALE
MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike Pellumb Cacaj R,E 14:00-15:30 C 101 02.07.2015 12:00-14:00 C 102 Pellumb Cacaj
MEK 261 Mekanike e Materialeve Mira Shehu P 13:00-16:00 C 105 29.06.2015 10:00-12:00 C 404 Mira Shehu
NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes Kristofor Lapa R,E 08:00 – 09:00 C 407 08.07.2015 08:00-10:00 C 202 Kristofor Lapa
MEK 372 Teknologjia e Materialeve Luljeta Gusha R,E 11:00 – 12:30 C 404 03.07.2015 10:00-12:00 C 404 Luljeta Gusha
MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne Inxhinierine Mekanike Djana Ilia H,M,P 09:00 – 10:00 C 404 30.06.2015 10:00-12:00 C 105 Djana Ilia
MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike Djana Ilia H,M 10:00 – 11:00 C 404 07.07.2015 10:00-12:00 C 106 Djana Ilia
NAV 330 Sistemet Energjitike Detare Harilla Rexho M,P 08:00-09:00 C 404 29.06.2015 10:00-12:00 C 202 Harilla Rexho
NAV 335 Impiantet e Levizjes se Anijes Harilla Rexho R,E 10:00-11:00 C 301 06.07.2015 10:00-12:00 C 203 Harilla Rexho
NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije Djana Ilia M,P 13:00 – 14:00 C 404 02.07.2015 10:00-12:00 C 203 Djana Ilia
NAV 370 Projektim Anije Blenard Xhaferaj M,P 11:00-12:00 C 202 08.07.2015 08:00-10:00 C 203 Blenard Xhaferaj
NAV 223 Teori Anije Blenard Xhaferi R,E 08:00 – 09:30 C 202 07.07.2015 10:00-12:00 C 203 Blenard Xhaferaj
MEK 251 Termodinamika e Aplikuar 2/1 Pellumb Cacaj H,M 14:00-15:00 C 102 08.07.2015 12:00-14:00 C 101 Pellumb Cacaj
ECN 281 Bazat ne Ekonomiks Florjan Miti H,M,P 12:00 – 13:00 A 407 25.06.2015 12:00-14:00 C 101 Florjan Miti
DEPARTAMENTI I MATEMATIKES
MAT 155 Kalkulus 2 Anila Duka R,E 11:00-12:30 C 100 29.06.2015 12:00-14:00 C 101, C 105, C 106 Anila Duka
MAT 155 Kalkulus 2 Arjola Sinanaj R,E 11:00-12:30 C 101 29.06.2015 12:00-14:00 C 102, Arjola Sinanaj
MAT 155 Kalkulus 2 Aida Maraj H,M,P 12:00 – 13:00 C 100 29.06.2015 14:00-16:00 C 101, C 105 Aida Maraj
MAT 155 Kalkulus 2 Elda Lamce H,M,P 12:00 – 13:00 C 101 29.06.2015 14:00-16:00 C 102, C 106 Elda Lamce
MAT 175 Algjeber Lineare Ndricim Sadikaj H, M, P 13:00-14:00 C 100 07.07.2015 08:00-10:00 C 101 Ndricim Sadikaj
MAT 175 Algjeber Lineare Anila Duka H, M, P 08:00-09:00 C 100 07.07.2015 08:00-10:00 C 102, C 105, C 106 Anila Duka
MAT 170 Gjeometri Orgest Zaka R 14:00-17:00 C 100 01.07.2015 10:00-12:00 C 303 Orgest Zaka
MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 Artion Kashuri H,M,P 10:00-11:00 C 100 06.07.2015 12:00-14:00 C 101, C 102 Artion Kashuri
MAT 251 Analize Reale 2 Niko Kaso E 15:30 – 18:30 C 407 29.06.2015 10:00-12:00 C 303 Niko Kaso
MAT 254 Kalkulus 3 Arben Baushi M 09:30-11:00 C 403 03.07.2015 12:00-14:00 C 303 Arben Baushi
MAT 270 Algjeber Abstrakte 1 Niko Kaso P 16:00-19:00 C 407 24.06.2015 10:00-12:00 C 303 Niko Kaso
MAT 290 Topologji Arben Baushi R,E 14:00-15:30 C 404 07.07.2015 10:00-12:00 C 303 Arben Baushi
MAT 371 Algjeber Abstrakte 3 Orgest Zaka H,M 15:00-16:30 C 303 25.06.2015 10:00-12:00 C 303 Orgest Zaka
MAT 330 Analize Komplekse Anila Duka R,E 12:30-14:00 C 407 03.07.2015 10:00-12:00 C 303 Anila Duka
MAT 361 Analize Numerike Artion Kashuri R,E 14:00-15:30 C 407 30.06.2015 10:00-12:00 C 303 Artion Kashuri
STAT 263 Statistike e Aplikuar 1 Miftar Ramosaco H,M 13:00-14:00 C 202 08.07.2015 08:00-10:00 C 303 Miftar Ramosaco
MTH 221 Matematike – Financiare Rozana Liko R,E 14:00-15:30 C 202 29.06.2015 08:00-10:00 C 303 Rozana Liko
MTH 340 Modelimi i te Ardhurave Fikse Fjona Zeneli H,M 14:00-15:30 C 202 25.06.2015 08:00-10:00 C 303 Fjona Zeneli
MTH 347 Modelimi i riskut te kredise Fjona Zeneli H 10:00-11:00 C 500 30.06.2015 08:00-10:00 C 303 Fjona Zeneli
STAT 380 Aplikime te analizes se regresit Miftar Ramosaco H 10:00-12:00 C 500 06.07.2015 08:00-10:00 C 303 Miftar Ramosaco
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE
DET 121 Hartografi Lundrimore Agron Duka R,E 08:00 – 09:30 C 303 08.07.2015 10:00-12:00 C 202 Agron Duka
DET 221 Drejtim Anije Gjergji Toska H,M 09:30 – 11:00 C 203 25.06.2015 10:00-12:00 C 203 Gjergji Toska
DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije Suard Alizoti H,M 08:00 – 09:30 C 203 30.06.2015 10:00-12:00 C 203 Suard Alizoti
DET 223 Elektronika dhe Aparaturat Navigacionale Gjergji Toska R,E 09:30 – 11:00 C 202 03.07.2015 12:00-14:00 C 203 Gjergji Toska
DET 321 Menaxhim Anije Agron Duka H,M 08:00 – 09:30 C 202 24.06.2015 10:00-12:00 C 203 Agron Duka
DET 322 E drejta Detare Ermal Xhelilaj R,E 08:00 – 09:30 C 203 29.06.2015 10:00-12:00 C 203 Ermal Xhelilaj
DET 324 Teknika dhe Menaxhimi i Peshkimit Shkelqim Sinanaj R,E 08:00 – 09:30 C 205 01.07.2015 10:00-12:00 C 205 Shkelqim Sinanaj
DET 325 Praktike Lundrimore Suard Alizoti S 08:00-13:00 C 203 03.07.2015 10:00-12:00 C 203 Suard Alizoti
ANGLISHT dhe ITALISHT
ENGT 131 Anglisht 1 Evis Cela H,M 09:30 – 11:00 C 101 03.07.2015 08:00-10:00 C 101, C 102 Evis Cela
ENGT 132 Anglisht 2 Erida Prifti R,E 15:30-17:00 C 106 01.07.2015 12:00-14:00 C 101 Erida Prifti
ENGT 132 Anglisht 2 SILVANA KALEMI R,E 15:30-17:00 C 102 01.07.2015 12:00-14:00 C 102 SILVANA KALEMI
ENGT 132 Anglisht 2 Erida Prifti R,E 12:30-14:00 C 106 01.07.2015 14:00-16:00 C 101 Erida Prifti
ITAT 131 Italisht Bukuroshe Isufi R,E 15:30-17:00 C 101 01.07.2015 12:00-14:00 C 105, C 106 Bukuroshe Isufi
Dokumenta ne shqip
Documents in English 
Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 452 Patologji e avancuar II F.Alushi 6.07.2015 16.00-18.00 B 204
INF 462 Kirurgji e avancuar II I.Kokalari 6.07.2015 16.00-18.00 B 205
INF 472 Pediatri e avancuar II A.Saliaj 6.07.2015 16.00-18.00 B 206
         
INF 441 Menaxhimi infermieror E.Mëhilli 7.07.2015 16.00-18.00 B 205
INF 442 Promocioni shëndetësor E.Mëhilli 7.07.2015 18.00-20.00 B 205
INF 530 Teknikat infermierore E.Mëhilli 7.07.2015 18.00-20.00 B 205
         
INF 520 Epidemiologji M.Zahaj 8.07.2015 16.00-18.00 B 205
INF 420 Kërkimi shkencor A.Saliaj 8.07.2015 16.00-18.00 B 205
         
INF 464 Infermieri kirurgjikale II B.Subashi 9.07.2015 16.00-18.00 B 204
INF 453 Infermieri patologjike II S.Nikaj 9.07.2015 16.00-18.00 B 205
INF 473 Infermieri pediatrike II R. Petani 9.07.2015 16.00-18.00 B 206
INF 441 Menaxhimi infermieror E.Peto 9.07.2015 14.00-16.00 B 204
   
INF 410 E drejta në Infermieri A.Prifti 10.07.2015 16.00-18.00 B 204
INF 410 E drejta në Infermieri L.Dano 10.07.2015 16.00-18.00 B 205
         
16.07.2015 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Patologjike
17.07.2015 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Kirurgjikale
16.07.2015 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Pediatrike
17.07.2015 Temat e Diplomave të MS në Shkenca Infermierore
Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
BIO 222 Biokimi Hajdar Kiçaj 23.06.2015 10.00-12.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi Arta Luga 23.06.2015 8.00-10.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi Ina Nasto 23.06.2015 10.00-12.00 C105 – C106
         
INF 160 Bazat e infermierisë (9.00-10.00) Emirjona Kiçaj 24.06.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë (13.00-14.00) Emirjona Kiçaj 24.06.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë Denada Selfo 24.06.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 330 Infermieri për adultin Evis Alushi 25.06.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin Sonila Nikaj 25.06.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin Juliana Xhindoli 25.06.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
KIM 223 Kimi (infermieri) Petrit Kotorri 26.06.2015 10.00-12.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi (infermieri) Flora Qarri 26.06.2015 12.00-14.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi (mami) Marinela Muço 26.06.2015 8.00-10.00 C101 – C102
         
INF 260 Shëndet publik (infermieri) Fatjona Kamberi 29.06.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 260 Shëndet publik (infermieri) Bruna Subashi 29.06.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 270 Gjinekologji (mami) Saemira Durmishi 29.06.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
SPAI 131 Spanjisht Ana Çano 29.06.2015 14.00-16.00 B 409
ENGI 131 Anglisht Kozeta Hyso 29.06.2015 14.00-16.00 B 305
         
INF 150 Fiziologji (infermieri) Majlinda Zahaj 30.06.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (infermieri) Ela Peto 30.06.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (mami) Ela Peto 30.06.2015 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Besnik Mehmetaj 30.06.2015 15.00-17.00 B 204
         
INF 275 Traumatologji Rozeta Luçi 1.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 280 Kujdesi për nënën dhe fëmijën Rudina Çerçizaj 1.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 273 Dietologji Rezarta Petani 1.07.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 276 Dermatologji Glodiana Sinanaj 1.07.2015 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 131 Anatomi humane II (8.00-9.00) Mimoza Çanga 2.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II ( 8.00-9.30) Mimoza Çanga 2.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II (9.30-11.00) Mimoza Çanga 2.07.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 350 Sëmundje e brendshme II Fejzi Alushi 3.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II (infermieri) Afërdita Nikaj 3.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II (mami) Afërdita Nikaj 3.07.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
   
INF 250 Sëmundje infektive Erilda Ruçi 6.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 250 Sëmundje infektive Afërdita Nikaj 6.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 290 Kujdesi intrauterin (mami) Diana Çuberi 6.07.2015 15.00-17.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 300 Praktikë profesionale Evis Alushi 6.07.2015 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale Sonila Nikaj 6.07.2015 8.00-16.00 B 202
 
INF 170 Zhvillimi pediatrik Evis Alushi 7.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik (8.00-9.00) Erilda Ruçi 7.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik (10.00-11.00) Erilda Ruçi 7.07.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 300 Praktikë profesionale Glodiana Sinanaj 7.07.2015 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale Juliana Xhindoli 7.07.2015 8.00-16.00 B 202
 
13.07.2015

Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri të Përgjithshme

14.07.2015
15.07.2015
13.07.2015

Temat e Diplomave të Bcs në Mami Infermieri

DEPARTAMENTI I DREJTESISE
ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERE 2015
KODI LENDA DATA ORA SALLA Pedagogu
DRE 141 E drejte kushtetuese (Gr.1) 01.07.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 K.Mone,AULONA,STELA
DRE141 E drejte kushtetuese (Gr.2) 01.07.2015 11:30 – 13:30 B 305,B 307 A.Llano,Belinda
DRE 131 E drejte civile (Gr.1) 26.06.2015 08:00 – 10:00 B 305,B 307 J.Zyberaj,Valbona,Belinda
DRE 131 E drejte civile (Gr.2) 26.06.2015 11:00 – 13:00 B 305,B 307 J.Zyberaj,Valbona,Belinda
ENGH 132 Anglisht 2 30.06.2015 13:00-15:00 D.Klosi
csh 131 teknologji informacioni 30.06.2015 11:00 – 13:00 Besniku
csh 131 teknologji informacioni 30.06.2015 11:00 – 13:00 Naimi
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.1) 24.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 J.Mehmetaj,ARJANA ALEKSI
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.2) 24.06.2015 11:30 – 13:30 B 305,B 307 Ulvin,ERTIL OLJANA
DRE 245 E drejte administrative (Gr.1) 25.06.2015 10:00-12:00 B 305,B 307 E.Hoxha,AULONA MIGENA
DRE 245 E drejte administrative (Gr.2) 25.06.2015 10:00-12:00 B 305,B 307 Aulona,BESA
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.1) 30.06.2015 11:00 – 13:00 B 305,B 307 L.Danaj,ERTIL,ARJANA
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.2) 30.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 E.Bacaj,AULONA
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.1) 02.07.2015 11:00 – 13:00 B 305,B 307 V.Alikaj,OLJANA JONADA
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.2) 02.07.2015 08:30 – 10:30 B 305,B 307 V.Alikaj,OLJANA JONADA
DRE 261 pronesi intelektuale 24.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 E.Ikonomi,VALBONA,JONADA
DRE 262 Filozofi e se drejtes 24.06.2015 11:30 – 13:30 B 305,B 307 M.Shehu,ARJANA ,STELA
DRE 375 E drejte e njeriut 30.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307,B 304 Erjon,Ertil,Klajdi
DRE 335 Kriminalistike 27.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 308 I.Mandro MIGENA
DRE 385 E drejte nderkombetare publike 09.07.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 E.Mocka,LOREN,JONIDA
Provimet finale,Pranvere 2015
BACHELOR DREJTESI,PART – TIME
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 231 E Drejtë Civile 2 11.07.2015 09:00-11:00 307 Ertil
DRE 311 PROCEDURE PENALE 27.06.2015 09:00-11:00 307 Aleks
DRE 212 E Drejte Penale 2 04.07.2015 09:00-11:00 307 Erlis
DRE 245 E Drejtë Administrative 27.06.2015 11:30-13:30 308 Eriola
DRE 385 E drejte nd.publike 04.07.2015 09:00-11:00 307 Ervis
DRE 329 e drejte publike e krahasuar 28.06.2015 09:00-11:00 307 Oljana
DRE 255 e drejte tregtare 28.06.2015 09:00-11:00 305 Loreta
MASTER SHKENCOR MARREDHENIE NDERKOMBETARE
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 520 E DREJTE NDERKOMBETARE PRIVATE 17:00-19:00 25.06.2015 B 307 I. Kanaj
DRE 516 NORMAT NDERKOMBETARE NE FUSHEN EKONOMIKE 17:00-19:00 30.06.2015 B 307 Dr. INA PETRAJ
DRE 515 MBROJTJA E TE DREJTAVE TE NJERIUT NE NIVEL NDERKOMBETAR 17:00-19:00 29.06.2015 B 307 Dr. ERJON HITAJ
DRE 514 E DREJTA NDERKOMBETARE HUMANE 17:00-19:00 03.07.2015 B 307 MYZAFER ELEZI
DRE 512 GJEOPOLITIKE 10:00-12:00 05.07.2015 B 307 Prof. Dr.  PAJTIM RIBAJ
MASTER PROFESIONAL SHKENCA ADMINISTRATIVE
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 411 POLITIKAT PUBLIKE DHE QEVERISJE LOKALE 17:00-19:00 29.06.2015 B 305 Dr. SOKOL BANA
DRE 410 LEGJISLACION MBI PASURITË E PALUAJTSHME 17:00-19:00 26.06.2015 B 305 LORETA ALUSHI
DRE 404 E DREJTA FINANCIARE 17:00-19:00 01.07.2015 B 305 Dr. INA PETRAJ
DRE 409 E DREJTE TREGTARE 17:00-19:00 04.07.2015 B 305 VALBONA ALIKAJ
MASTER PROFESIONAL E DREJTE PENALE
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 433 E drejte Penale e avancuar (pjesa e pergjithshme) 15:00-17:00 25.07.2015 B 308 ALEKS PRIFTI
DRE 434 E drejte Penale e avancuar ( pjesa e posaçme) 15:00-17:00 27.06.2015 B 308 BESJANA MUKA
DRE 435 E Drejte Proceduriale E Avancuar 15:00-17:00 01.07.2015 B 308  Dr. LORENC DANAJ
DRE 448 Politikat europiane te sigurise 15:00-17:00 30.06.2015 B 308 Ervis Mocka / Dr. Sokol Bana
DEPARTAMENTI I GJUHEVE TE HUAJA
Kodi Lenda Data Orari Salla Pedagogu
ENG 151 Gramatike angleze 30.06.2015 9.00-11.00 B 409 Z.Alimemaj
ENG  193 Fonologji  angleze 27.06.2015 9.00-11.00 B 409 A.Hima
ITA 132 GjuheItaliane 2 24.06.2015 9.00-11.00 B 409 E. Gerveni
CSH 100 Shkenca kompjuterike 05.07.2015 9.00-11.00 B 409 B. Mehmetaj
ENG 264 Stilistike 25.06.2015 9.00-11.00 B 409 S. Kalemi
ENG 282 Letersi Angleze 29.06.2015 9.00-11.00 B 409 A.Panajoti
ENG 265 Histori e gj. Angleze 01.07.2015 9.00-11.00 B 409 L. Malaj
ENG 260 Kulture anglofone 03.07.2015 9.00-11.00 B 409 Marsela Harizaj
ENG 356 Gjuhesi e pergjith. 26.06.2015 9.00-11.00 B 409 Bledar Toska
ENG 376 Teknika te perkthim. 30.06.2015 9.00-11.00 B 409 Ilda Kanani
ENG 341 Metodike e gj. Ang. 04.07.2015 9.00-11.00 B 409 Marsela Harizaj
ENG 398 Teza e diplomes 10.07.2015 9.00-11.00
ITA 193 Fonologji e gj. italiane 24.06.2015 9.00-11.00 B 103 Meri Gjoleka
ITA 151 Gramatike e gj. italiane 28.06.2015 9.00-11.00 B 103 Entela Mustafaraj
FRE 132 Gjuhefrenge 2 01.07.2015 9.00-11.00 B 103 Vladimir Xhelili
ITA 241 Semantike e gj.italian 25.06.2015 9.00-11.00 B 103 Entela Mustafaraj
ITA 282 Letersi  italiane 06. 07.2015 9.00-11.00 B 103 B. Isufaj
ITA 265 Historia e Italise 29.06.2015 9.00-11.00 B 103 Angela
ITA 260 Kulture italiane 02.07.2015 9.00-11.00 B 103 Angela
ITA 356 Gjuhesi e pergjithsh. 26.06.2015 9.00-11.00 B 103 Meri Gjoleka
ITA 376 Perkthim 30.06.2015 9.00-11.00 B 101 Genci Zaka
ITA 341 Metodike e gjitaliane 03.06.2015 9.00-11.00 B 101 Eliona Naqo
ITA 398 Teza e diplomes 10.07.2015 9.00-11.00
Master Profesional Gjuhe Angleze
Kodi Lenda Data Orari Salla pedagogu
ENG 470 Kerkimi ne edukim 06.07.2015 15.00-17.00 B 409 Armela Panajoti
ITA 432 Gjuhe italiane 03.07.2015 15.00-17.00 B 409 Eglantina Gerveni
ITA 454 Kulture italiane 29.06.2015 15.00-17.00 B 409 Angela Mottola
ITA 455 Didaktike e gj.ITA 08.07.2015 15.00-17.00 B 409 Eliona Naqo
ENG 450 Psikolinguistike 11.07.2015 15.00-17.00 B 409 Adriatik Malaj
ENG 499 Teza e diplomes 13.07.2015 9.00-11.00
Master Profesional Gjuhe Italiane
Kodi Lenda Data Orari Salla Pedagogu
ITA 450 Psikolinguistike 11.07.2015 15.00-17.00 B 412 Meri Gjoleka
ITA 470 Kerkimi ne edukim 06.07.2015 15.00-17.00 B 412 Frosina Londo
FRE 432 Gjuhe frenge 08.07.2015 15.00-17.00 B 412 Vladimir Xhelili
FRE 454 Kulture frenge 03.07.2015 15.00-17.00 B  412 Adriana Gjika
FRE 455 Didaktike e gj. FRE 29.06. 15.00-17.00 B  412 Adriana Gjika
CSE 446 Komunikimdheteknologji e informacionit ne Edukim 13.07.2015 15.00-17.00 B 409
ITA 499 Teza e diplomes 13.07.2015 9.00-11.00
DEPARTAMENTI I EDUKIMIT
Kodi Lenda Data Ora Salla Pedagogu
PS 118 Tipet e handikapit 24.06. 2015 8.00-10.00 B104 A.Zhapa .G.Lepuri
Eng 131 Gjuhe e huaj 29.06. 2015 10.00-12.00 B104 Ledina Merkaj.L.Malaj
EDU 150 Edukate qytetare 02.07. 2015 08.00-10.00 B104 O.Caci      E.Rexha
EDU 135 Edukim artistik 25.07. 2015 8.00-10.00 B402 D.Shehu.Q.Balla
EDU 155 Letersi per femije 24.06.2015 10.00-12.00 B109 R.Alimerko.  I.Lamaj
ENG 131h Gjuhe e huaj 29.06.2015 8.00-10.00 B109 Anila Hima .L.Merkaj
ALB149 GJuhe shqipe 2 2.07.2015 8.00-10.00 B109 L.Skendaj. R.Alimerko
CSH 130 Teknologji informacioni. 27.07.2015 8.00-10.00 B111 Anila Ismaili .Q.Balla
GEO 150 Gjeologji 24.06.2015 8.00-10.00 B308 L.Hasani .E.Laci
Geo 151 Gjeomorfologjia 29.06.2015 8.00-10.00 B308 E.Laci.L.Hasanaj
Ark156 Kultura ilire e Bronx hekurit 2.07.2015 10.00-11.00 B308 A.Trushaj  E.Sina
Ark 157 Kultura qytetare ilire 7.07.2015 8.00-10.00 B308 E.Sina. A.Trushaj
Eng131h Gjuhe e huaj 10.07.2015 10.00-12.00 B101 Lavdosh Malaj.L.Merkaj
Edu 233 Psikologji edukimi 10.07.2015 8.00-10.00 B108 A.Gjipali I.Lamaj
Edu 233 Psikologji edukimi 10.07.2015 8.00-10.00 B105 L.Hajnaj .P.Taraj
Hum 250 Histori kombetare 25.06.2015 8.00-10.00 B108 E.Billa .O.Caci
Edu 240 Edukim muzikor 30.06.2015 09.00-11.00 B402 Qani.Balla.D.Shehu
Edu 265(z) Psikologji sociale 03.07.2015 10.00-12.00 B105 Ilva Lamaj.A.Zhapaj
Edu235(z) Psikologji loje 03.07.2015 8.00-10.00 B109 L.Abazi .L.Hajnaj
Edu 231 Metodologji e mesimdhenies 07.07.2015 8.00-10.00 B108 P.Taraj .A.Gjipali
Edu 225 Pedagogji 08.07.2015 8.00-10.00 B108 P.Taraj .A.Gjipali
Edu 230 Psikologji zhvillimi 26.06.2015 10.00-12.00 B109 E.Daliaj .G.Lepuri
Edu 260 Kerkim shkencor 06.07.2015 8.00-10.00 B105 E.Avdulaj .I.Lamaj
PS 223 Analiza e nevojave 25.06.2015 10.00-12.00 B110 A.Zhapa. E.Avdulaj
Ps 226 Probleme te degjimit.Shurdheria 30.06.2015 8.00-10.00 B110 G.Lepuri E.Daliaj
His 222 Histori e re e shqiperise 25.06.2015 8.00-10.00 B111 E.Rexha E.Billa
His 245 Histori e ballkanit 30.06.2015 8.00-10.00 B111 O .Caci , E.Billa
Geo 222 Gjeografi fizike e shqip 03.07.2015 10.00-12.00 B111 F.shkurti .E.Laci
Geo 223 Gjeografi ekonomike 08.07.2015 8.00-10.00 B308 E.Laci F.Shkurti
Geo 217 Gjeografi e popullsise 10.07.2015 8.00-10.00 B308 E.Laci F.Shkurti
Ps 323 Mardheniet prinder profesioniste 26.06.2015 8.00-10.00 B111 G. Lepuri  I.Lamaj
HIS 368 Histori moderne 26.06.2015 8.00-10.00 B 104 E.Billa.E.Rexha
GEO 325/1 Njohuri per gjeografine turistike 01.07.2015 8.00-10.00 B108 F.Shkurti. E.Laci
GEO 325/2 Gjeografi mjedisi 06.07.2015 8.00-10.00 B 104 E.Laci,  F.Shkurti
Edu 335 Higjiene 01 .07 .2015 8.00-10.00 C 401 E.Sacdanaku.D.Kasemi
BIO 341 Biologji 24. 06 .2015 8.00-10.00 C303 D.Kasemi.E.Sacdanaku
FIZ 311 Njohuri fizike 06.07.2015 8.00-10.00 C 403 A.Dena .S.Mico
KIM 311 Njohuri ne kimi 10.07.2015 8.00-10.00 C403 P.Kotori .M.Muco
MASTER EDUKIM
Kodi Lenda Data Ora Salla Pedagogu
EDU 545 Edukimi i te drejtave te njeriut ne kurrikulen parauniversitare 01 .07 .2015 11;00-13:00     B  108 A.Trushaj B.Xhelaj
EDU 570  Kerkim shkencor i avancuar ne edukim 04 .07 .2015 09.00-11.00     B  108 L.Hajnaj  A.Gjipali
PS  450 Menaxhim dhe vleresim institucionesh arsimore 07 .07 .2015 14:00-16:00     B  104 A.Gjipali E.Billa
EDU 531 Bazat psikologjike te edukimit e avancuar 11 .07 .2015 09.00-11.00     B 109 E.Rapti I.Lamaj
EDU 440 Edukimi i te drejtave te njeriut ne shkolle 02 .07 .2015 09.00-11.00 B 109 Blerina Xhelaj.A.Trushaj
EDU  470  Kerkim shkencor ne shkencat e edukimit 09 .07 .2015 11;00-13:00 B  111 E.Dervishaliaj A.Gjipali
ALB 501 Mesimdhenia e gjuhes dhe letersise 06 .07 .2015 14:00-16:00 B 110 R.Alimerko/G.Elezi
EDU 425(z)  Mesimdhenia e historise dhe gjeografise 06.07 .2015 14:00-16:00  B.111 F.Shkurti/E.Rexhaj
PS 440 Aftesia e kufizuar mendore 02 .07 .2015 14:00-16:00 B 105 E.Avdulaj.G.Lepuri
PS 450 Menaxhim dhe vleresim institucionesh arsimore 07 .07 .2015 14:00-16:00 B 104 A.Gjipali E.Billa
PS 510 Edukim I hershem 09 .07 .2015 14:00-16:00 B 111 L.Abazi A.Zhapa
PS 520 Formimi i te rriturve 30 .06 .2015 14:00-16:00 B 104 A.Zhapa . L.Hajnaj
PS 510 Edukim i hershem 09 .07 .2015 14:00-16:00 B 109 L.Abazi ,A.Zhapa
PS 530 Integrimi i personave me aftesi te kufizuara 30 .06 .2015 12:00-14:00 B110 A.Zhapa . P.Taraj
DEPARTAMENTI I GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE
Kodi Lenda Data Ora Salla Pedagogu
ALB 131 FONETIKË E DREJTSHKRIM 3.7.2015 09.00 – 11. 00/11. 30 – 13. 30 B 404 ARTAN XHAFERAJ,EVIS HUDHËRA
ALB 155 HYRJE NË SHKENCËN PER LETËRSINË  08/07/2015 09.00 – 11. 00/11. 30 – 13. 30 B 404 MARIGLENA MEMINAJ,ERMIR XHINDI
ALB 163 LETERSI BOTËRORE I 24.6.2015 09.00 – 11. 00/11. 30 – 13. 30 B 404 ALTA HALUCI ROLAND ZISI
ENGH 132  GJUHË E HUAJ II 27.6.2015 09.00 – 11. 00 B 404 VENERANDA HAJRULLA
ENGH 132  GJUHË E HUAJ II 27.6.2015 09.00 – 11. 00 B 404 LEDINA MERKAJ
ALB 281 FOKLOR SHQIPTAR  28/06/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404 BARDHOSH GAÇE,EDLIRA ÇERKEZI
ALB 268  SINTAKSË E SHQIPES  23/06/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404  VILMA BELLO,EVIS HUDHËRA
ALB 230  STILISTIKE E PRAGMATIKE  04/07/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404  GLADIOLA ELEZI,LEKA SKËNDAJ
ALB 236 HISTORI E GJUHËS STANDARDE  07/07/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 401 EVIS HUDHËRA,ARTAN XHAFERAJ
ALB 225  SOCIOLINGUISTIKË  07/07/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404 MIGENA BALLA,VILMA BELLO
ALB 365  LETËRSI BOTËRORE III  02/07/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404 MARIGLENA MEMINAJ,ERMIR XHINDI
ALB 336 LETËRSI SHQIPE III 26.6.2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404 ETJONA HOXHA,ALTA HALUCI
ALB 357 HIST E KRITIKËS LET DHE E HIST. E LETERSISE SHQIPE 22.6.2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 401 EDLIRA ÇERKEZI,MARIGLENA MEMINAJ
ALB 320  ESTETIKË 22.6.2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404  ALTA HALUCI,ERMIR XHINDI
MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIEN E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE
Kodi Lenda Data Ora Salla Pedagogu
ALB 516  METODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES 09.00 – 11:00 B 301 PETRIT TARAJ
ALB 501 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË GJUHËS SHQIPE 30.06.2015 09.00 – 11:00 B 301   MIGENA BALLA,EVIS HUDHERA
ALB 502 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË LETERSISE 13.07.2015 09.00 – 11:00 B 301 MARIGLENA MEMINAJ,ERMIR XHINDI
ALB 507 GJUHËSI E PVRGJITHSHME 07.07.2015 09.00 – 11:00 B 301   NEXHIP MËRKURI,LEKA SKËNDAJ
ALB 503  INTERPRETIM I TEKSTEVE LETRARE 10.07.2015 16:00-18:00 B 301  SHABAN SINANI,ALTA HALUCI