Mail: info@univl.univlora.edu.al

sq

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KUVENDI

LIGJ

Nr. 119/2014

PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

K U V E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1

Objekti dhe qëllimi

 1. Ky ligj rregullon të drejtën e njohjes me informacionin që prodhohet ose mbahet nga autoritetet publike.
 2. Rregullat e parashikuara në këtë ligj kanë për qëllim garantimin e njohjes së publikut me informacion, në kuadër të ushtrimit të të drejtave dhe lirive të individit në praktikë, si dhe të formimit të pikëpamjeve për gjendjen e shtetit e të shoqërisë.
 3. Ky ligj ka për qëllim edhe nxitjen e integritetit, të transparencës e të përgjegjshmërisë së autoriteteve publike.

 

Neni 2

Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Autoritet publik”:

a) është çdo organ administrativ i parashikuar në legjislacionin në fuqi për procedurat administrative, organet ligjvënëse, gjyqësore dhe ato të prokurorisë së çdo niveli, organet e njësive të qeverisjes vendore të çdo niveli, organet shtetërore dhe entet publike, të krijuara me Kushtetutë ose me ligj;

b) janë shoqëritë tregtare ku:

i) shteti zotëron shumicën e aksioneve;

ii) ushtrohen funksione publike, sipas parashikimit të shkronjës “c” të kësaj pike;

c) çdo person fizik ose juridik, të cilit i është dhënë me ligj, akt nënligjor ose çdo lloj forme tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, e drejta e ushtrimit të funksioneve publike.

2. “Informacion publik” është çdo e dhënë e regjistruar në çfarëdo lloj forme dhe formati, gjatë ushtrimit të funksionit publik, pavarësisht nëse është përpiluar ose jo nga autoriteti publik.

3. “Person” është çdo person fizik ose juridik, vendas ose i huaj, si dhe personat pa shtetësi.

4. “Të dhëna personale” ka të njëjtin kuptim me atë të dhënë në ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, të ndryshuar.

5. “Programe transparence” është tërësia e informacionit dhe mënyrat e bërjes publike të tij nga autoriteti publik, sipas përcaktimeve të neneve 4 dhe 7 të këtij ligji.

6. “Koordinator për të drejtën e informimit” është nëpunësi civil i përcaktuar në nenin 10 të këtij ligji.

KREU II

E DREJTA E INFORMIMIT DHE TRANSPARENCA

Neni 3

E drejta e informimit

 1. Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet.
 2. Autoriteti publik është i detyruar të informojë kërkuesin nëse ka ose jo në zotërim informacionin e kërkuar.
 3. Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit.
 4. Informacioni publik që i është dhënë një personi, nuk mund t’i refuzohet asnjë personi tjetër që e kërkon atë, me përjashtim të rastit kur informacioni përmban të dhëna personale të subjektit, në përputhje me nenin 17 të këtij ligji.

Neni 4

Përgatitja dhe miratimi i programeve të transparencës

 1. Autoriteti publik, jo më vonë se 6 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji ose nga krijimi i tij, vë në zbatim një program institucional të transparencës, ku përcaktohen kategoritë e informacionit që bëhet publik pa kërkesë dhe mënyra e bërjes publike të këtij informacioni.
 2. Në përgatitjen e projektprogramit të transparencës, autoriteti publik mban parasysh interesin më të mirë të publikut dhe sidomos:

a) garantimin e njohjes maksimale me informacionin publik;

b) vënien në dispozicion pa kërkesë të sa më shumë informacioneve, në mënyrë që të pakësohet nevoja për kërkesa individuale për informacion;

c) modelet e miratuara për kategorinë e autoritetit publik nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, sipas nenit 6 të këtij ligji.

Neni 5

Rishikimi i programit të transparencës

 1. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 2. Afatet për rishikimin e programit të transparencës mund të ndryshojnë në varësi të natyrës së çdo autoriteti publik, por, në asnjë rast, nuk mund të jenë më të gjata se 5 vjet.

Neni 6

Programet model të transparencës

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale miraton dhe  shpërndan  modele  të  programeve  të  transparencës  për  kategori  të  ndryshme  të autoriteteve publike, në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Neni 7

Kategoritë e informacionit që bëhet publik pa kërkesë

1. Në përputhje me programin e transparencës së miratuar për çdo autoritet publik, këto të fundit përgatitin paraprakisht, në formate lehtësisht të kuptueshme dhe të aksesueshme, si dhe vënë në dispozicion të publikut në faqen e tyre në internet kategoritë e mëposhtme të informacionit:

a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik;

b) tekstet e plota:

i) të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë;

ii) të ligjeve;

iii) të akteve nënligjore;

iv) të kodeve të sjelljes;

v) të çdo dokumenti politikash;

vi) të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik dhe që prek publikun e gjerë;

c) informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

d) të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

dh) mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhe Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet  e  rregulluara  prej  tij,  bëhen publike  edhe  dokumentet  që  tregojnë  gjendjen  e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

ë) informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:

i) listën e kontratave të lidhura;

ii) shumën e kontraktuar;

iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;

iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

f) informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit;

g) çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik;

gj) çdo mekanizëm  apo  procedurë,  përmes  së  cilës  personat  e  interesuar  mund  të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

h) një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

i) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji;

j) një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato;

k) informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh;

l) çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik.

2. Autoriteti publik, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë.

3. Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga autoritetet publike.

Neni 8

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 1. Autoriteti publik krijon, mban dhe bën publik një regjistër të posaçëm, ku pasqyrohen të gjitha kërkesat për informim dhe informacionet e dhëna në përgjigje të tyre. Ky regjistër përditësohet çdo 3 muaj dhe publikohet në faqen e internetit të autoritetit publik, si dhe në mjediset e pritjes së publikut në zyrat e autoritetit publik. Identiteti i kërkuesve të informacionit nuk pasqyrohet në regjistër.
 2. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale vendos standarde për formatin dhe përmbajtjen e regjistrit.

Neni 9

Informacioni i dhënë më parë

 1. Autoriteti publik bën të mundur që informacioni, i cili i është dhënë të paktën një herë një kërkuesi, të bëhet i disponueshëm në mënyrën më praktike të mundshme për të gjithë personat e tjerë që mund ta kërkojnë në të ardhmen.
 2. Kërkesat për informim për informacione të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve plotësohen jo më vonë se 3 ditë pune nga momenti i paraqitjes së kërkesës.

Neni 10

Kompetencat e koordinatorit për të drejtën e informimit

1. Për zbatimin e këtij ligji, me qëllim bashkërendimin e punës për garantimin e së drejtës së informimit, autoriteti publik cakton një prej nëpunësve si koordinator për të drejtën e informimit.

2. Koordinatori për të drejtën e informimit ushtron kompetencat e mëposhtme:

a) i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;

b) krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

c) bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;

ç) regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

d) dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;

dh) verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

e) kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

KREU III

NJOHJA ME INFORMACIONIN PUBLIK Neni 11

Kërkesa për informim

1. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Në çdo rast, kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve, të parashikuar në nenin 8 të këtij ligji.

2. Në çdo rast, kërkesa për informim regjistrohet dhe për të caktohet një numër rendor. Numri rendor, së bashku me të dhënat e kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, i jepen kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim.

3. Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe trajtohen pa dallime mes tyre.

4. Kërkesa për informim duhet të përmbajë:

a) emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;

b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;

c) përshkrimin e informacionit që kërkohet;

ç) formatin në të cilin preferohet informacioni;

d) çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.

5. Në qoftë se kërkesa për informim  nuk  e përcakton  formatin  në të  cilin  kërkohet informacioni, ai jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.

Neni 12

Saktësimi dhe trajtimi i kërkesës për informim

 1. Në rastet kur autoriteti publik, të cilit i drejtohet kërkesa për informim, është i paqartë në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e kërkesës, ai kontakton menjëherë, por gjithnjë jo më vonë se 48 orë nga data e paraqitjes së kërkesës, me kërkuesin për të bërë sqarimet e nevojshme. Në çdo rast, autoriteti publik ndihmon kërkuesin në saktësimin e kërkesës.
 2. Në qoftë se pas shqyrtimit të kërkesës autoriteti publik konstaton se nuk e zotëron informacionin e kërkuar, ai, jo më vonë se 10 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të kërkesës, ia dërgon atë autoritetit kompetent, duke e vënë në dijeni edhe kërkuesin. Arsyeja e vetme që justifikon dërgimin e kërkesës një autoriteti tjetër është mungesa e informacionit të kërkuar.
 3. Autoriteti publik, të cilit i është drejtuar kërkesa për informim, njofton kërkuesin se kërkesa e tij i është dërguar një autoriteti tjetër, si dhe e informon atë për kontaktet e autoritetit ku është dërguar kërkesa.

Neni 13

Kostoja e shërbimit

 1. Shërbimet e administratës publike janë pa pagesë. Dhënia e informacionit mund të bëhet kundrejt një tarife, të përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga autoriteti publik në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut. Tarifa është kostoja e riprodhimit të informacionit të kërkuar dhe, kur është rasti, e dërgimit të tij. Informacioni i kërkuar në rrugë elektronike jepet falas.
 2. Kostoja e riprodhimit nuk mund të jetë më e lartë se kostoja reale e materialit, mbi të cilin riprodhohet informacioni. Kostoja e dërgimit nuk mund të jetë më e lartë se kostoja mesatare e të njëjtit shërbim në treg.
 3. Komisioneri për  të  Drejtën  e  Informimit  dhe  Mbrojtjen  e  të  Dhënave  Personale shqyrton periodikisht, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, tarifat e bëra publike nga autoritetet publike dhe, sipas rastit, urdhëron ndryshimin e tyre.
 4. Qytetarët e regjistruar rregullisht në skemat e ndihmës shoqërore, si dhe subjektet përfituese, sipas ligjit nr. 10 039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”, të ndryshuar, e përfitojnë informacionin falas deri në një numër të caktuar faqesh për çdo kërkesë ose në vlerën ekuivalente kur informacioni jepet në një format tjetër.
 1. Ministri i Drejtësisë dhe Ministri i Financave me udhëzim të përbashkët përcaktojnë numrin e faqeve, për të cilat informacioni përfitohet falas, sipas pikës 4, të këtij neni, si dhe rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifës.

Neni 14

nyrat e dhënies së informacionit

1. Të gjitha kërkesat për informacion trajtohen, si rregull, nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.

2. Kërkesat, që lidhen me dokumente të shkruara, trajtohen duke vënë në dispozicion të kërkuesit:

a) një kopje të plotë, në format të njëjtë me atë të përdorur nga autoriteti publik, përveç rasteve të veçanta;

b) një kopje të plotë të informacionit nëpërmjet postës elektronike, kur informacioni gjendet në një formë të tillë ose mund të konvertohe

3. Lidhur me kërkesat që lidhen me forma të tjera, informacioni jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.

4. Në çdo rast, vendimi i refuzimit për formën e kërkuar jepet me shkrim dhe i arsyetuar.

Neni 15

Afati për marrjen e informacionit

1. Autoriteti publik  trajton  kërkesën  për informim,  duke parashtruar  informacionin  e kërkuar sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.

2. Kur autoriteti publik që merr kërkesën për informim ia dërgon atë një autoriteti tjetër, ai kthen përgjigje jo më vonë se 15 ditë pune nga dita e mbërritjes së kërkesës në autoritetin e parë.

3. Afati i parashikuar në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë pune për një nga shkaqet e mëposhtme:

a) nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e voluminoze;

b) nevoja për t’i shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të ndara nga zyra qendrore e autoritetit;

c) nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes së një vendimi për plotësimin ose jo të kërkesë Vendimi për zgjatjen e afatit i njoftohet menjëherë kërkuesit.

4. Në çdo rast, mostrajtimi i kërkesës për informim brenda afateve të sipërpërmendura do të konsiderohet refuzim.

5. Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe për njohjen me informacionin arkivor të çdo lloji.

Neni 16

Njoftime paraprake për kërkuesin

 1. Në qoftë se autoriteti konstaton se trajtimi i një kërkese për informim ka kosto të lartë ose se trajtimi i saj kërkon më shumë kohë se afati i parashikuar në pikën 1, të nenit 14, të këtij ligji, autoriteti publik njofton menjëherë për këtë kërkuesin dhe i propozon mundësinë e ndryshimit të kërkesës së tij.
 1. Kur informacioni kërkohet në format elektronik dhe ai gjendet në internet, autoriteti publik i tregon menjëherë kërkuesit adresën e saktë të faqes se ku mund të gjendet informacioni. Kur informacioni nuk kërkohet në format elektronik, autoriteti publik nuk mund t’i përgjigjet kërkesës, duke i treguar kërkuesit adresën e saktë të faqes ku informacioni gjendet në formë elektronike.
 2. Pas marrjes së kërkesës për informim, autoriteti publik llogarit shumën që duhet paguar për riprodhimin dhe, sipas rastit, për dërgimin e informacionit dhe njofton menjëherë kërkuesin. Rregullat për  mënyrën  e  kryerjes  së  pagesës  përcaktohen  me  udhëzim  të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave.

KREU IV

KUFIZIMI I SË DREJTËS PËR INFORMIM Neni 17

Kufizime

1. E drejta e informimit mund të kufizohet në rast se është e domosdoshme, proporcionale dhe nëse dhënia e informacionit dëmton interesat e mëposhtëm:

a) të drejtën për një jetë private;

b) sekretin tregtar;

c) të drejtën e autorit;

ç) patentat.

Kufizimi i së drejtës së informimit, për shkak të interesave të parashikuar në shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç”, të kësaj pike, nuk zbatohet kur titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës ose kur në momentin e dhënies së informacionit ai është konsideruar autoritet publik në bazë të parashikimeve të këtij ligji. Pavarësisht nga sa parashikohet në këtë pikë, informacioni i kërkuar nuk refuzohet në rast se ekziston një interes publik më i lartë për dhënien e tij.

2. E drejta e informimit kufizohet në rast se është e domosdoshme, proporcionale dhe nëse dhënia e informacionit shkakton një dëm të qartë dhe të rëndë ndaj interesave të mëposhtëm:

a) sigurinë kombëtare, sipas përkufizimit të bërë nga legjislacioni për informacionin e klasifikuar;

b) parandalimin, hetimin dhe ndjekjen e veprave penale;

c) mbarëvajtjen e hetimit administrativ në kuadër të një procedimi disiplinor;

ç) mbarëvajtjen e procedurave të inspektimit dhe auditimit të autoriteteve publike;

d) formulimin e politikave monetare dhe fiskale të shtetit;

dh) barazinë e palëve në një proces gjyqësor dhe mbarëvajtjen e procesit gjyqësor;

e) këshillimin dhe  diskutimin  paraprak  brenda  ose  midis  autoriteteve  publike  për zhvillimin e politikave publike;

ë) mbarëvajtjen e marrëdhënieve ndërkombëtare ose ndërqeveritare.

Pavarësisht nga sa parashikohet në paragrafin e parë, të pikës 2, të këtij neni, informacioni i kërkuar nuk refuzohet në rast se ekziston një interes publik më i lartë për dhënien e tij.

Kufizimi mbi të drejtën e informimit, për shkak të interesit të parashikuar në pikën 2, shkronjat “c” dhe “ç”, të këtij neni, nuk zbatohet kur hetimi administrativ, në kuadër të një procedimi disiplinor, dhe procedurat e inspektimit e të auditimit të autoriteteve publike kanë përfunduar.

Kufizimi mbi të drejtën e informimit, për shkak të interesit të parashikuar në pikën 2, shkronjat “d” dhe “dh”, të këtij neni, nuk zbatohet kur të dhënat përkatëse janë fakte, analiza të fakteve, të dhëna teknike ose të dhëna statistikore.

Kufizimi mbi të drejtën e informimit, për shkak të interesit të parashikuar në pikën 2, shkronja “e”, të këtij neni, nuk zbatohet pasi politikat janë bërë publike.

3. E drejta e informimit kufizohet, nëse është e domosdoshme, proporcionale dhe në qoftë se përhapja e informacionit do të shkelte sekretin profesional të garantuar nga ligji.

4. E drejta e informimit kufizohet edhe kur, pavarësisht nga ndihma e dhënë nga autoriteti publik, kërkesa mbetet  e  paqartë  dhe  bëhet  i  pamundur  identifikimi  i  informacionit  të kërkuar.

5. E drejta e informimit nuk refuzohet automatikisht kur informacioni i kërkuar gjendet në dokumente të klasifikuara “sekret shtetëror”. Në këtë rast, autoriteti publik, të cilit i është dërguar kërkesa për informim, fillon menjëherë procedurën e rishikimit të klasifikimit pranë autoritetit publik që ka urdhëruar klasifikimin, sipas ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndryshuar. Autoriteti publik njofton menjëherë kërkuesin për fillimin e procedurës për rishikimin e klasifikimit, sipas ligjit, dhe vendos shtyrjen e afatit për dhënien e informacionit brenda 30 ditëve pune. Në çdo rast, vendimi për trajtimin ose jo të kërkesës për informim merret dhe arsyetohet në bazë të kritereve të këtij neni.

6. Nëse kufizimi prek vetëm një pjesë të informacionit të kërkuar, pjesa tjetër nuk i refuzohet kërkuesit. Autoriteti publik tregon qartë pjesët e dokumentacionit përkatës që janë refuzuar, si dhe në bazë të cilës pikë të këtij neni është bërë ky refuzim.

7. Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe për njohjen me informacionin arkivor të çdo lloji, pavarësisht nga parashikimet e ligjit për arkivat.

KREU V

SHKELJET DHE SANKSIONET ADMINISTRATIVE Neni 18

Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet

1. Mosrespektimi i  dispozitave  të  këtij  ligji  passjell  përgjegjësi  administrative,  sipas rasteve të parashikuara në pikën 2 të këtij neni.

2. Veprimet dhe mosveprimet, në përputhje me këtë ligj dhe për aq sa nuk përbëjnë vepër penale, konsiderohen kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë si më poshtë:

a) refuzimi i dhënies së informacionit, në kundërshtim me parashikimet e këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

b) mosvënia në zbatim e programit institucional të transparencës, brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 4, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

c) mosrishikimi i programit institucional të transparencës, brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

ç) mosndjekja e procedurave për rishikimin e programit institucional të transparencës, sipas parashikimit të pikës 2, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

d) moskrijimi, mosmbajtja, mospublikimi apo mospërditësimi i Regjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve, brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

dh) mosplotësimi i kërkesave për informacione, të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve, brenda afatit dhe sipas mënyrës së parashikuar në nenin 9, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

e) mosregjistrimi i kërkesës për informim, moscaktimi i një numri rendor për të dhe mosdhënia e të dhënave të kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, sipas parashikimeve të pikës 2, të nenit 11, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

ë) mosdërgimi i kërkesës për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afatit të parashikuar në pikën 2, të nenit 12, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000  lekë;

f) dërgimi i kërkesës për informim tek një autoritet tjetër publik kur autoriteti që ka marrë kërkesën e ka informacionin e kërkuar, në kundërshtim me kërkesën e pikës 2, të nenit 12, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

g) mosnjoftimi i kërkuesit se kërkesa e tij i është dërguar një autoriteti tjetër dhe kontaktet e nevojshme i janë dërguar autoritetit tjetër, në kundërshtim me parashikimet e pikës 3, të nenit 12, të këtij ligji, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

gj) mospërcaktimi paraprakisht i një tarife, mospublikimi, ose caktimi i tarifave abuzive për riprodhimin dhe dërgimin e informacionit, në kundërshtim me kërkesat e nenit 13, pikat 1 dhe 2, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

h) mosrespektimi i kërkesave të pikës 4, të nenit 13, të këtij ligji, për dhënien falas të informacionit, dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;

i) refuzimi i  paarsyetuar  i  preferencës  së  kërkuesit  për  mënyrën   e  dhënies  së informacionit, në kundërshtim me parashikimet e pikës 4, të nenit 14, të këtij ligji, dënohet me 25 000 deri në 50 000 lekë;

j) mosnjoftimi i kërkuesit për vendimin për zgjatjen e afatit për plotësimin e kërkesës për informim, sipas parashikimeve të pikës 3, të nenit 15, të këtij ligji, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

k) moskryerja e njoftimeve paraprake, sipas parashikimeve të nenit 16, të këtij ligji, dënohet me 25 000 deri në 50 000 lekë;

l) dëmtimi ose shkatërrimi i dokumenteve zyrtare, me qëllim shmangien e së drejtës për informim, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;

ll) moszbardhja e dokumenteve zyrtare, në kundërshtim me rregullat në fuqi, me qëllim pengimin e ushtrimit të së drejtës për informim, dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë.

3. Procedurat e konstatimit, shqyrtimit, ankimit dhe ekzekutimit të kundërvajtjeve administrative janë ato të parashikuara në ligjin për kundërvajtjet administrative.

Neni 19

Përgjegjësia administrative

 1. Titullari i autoritetit publik mban përgjegjësi ligjore – administrative për shkeljet administrative të parashikuara në shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “h”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji.
 2. Në përputhje   me   parashikimet   përkatëse   të   legjislacionit   në   fuqi që rregullon procedurën administrative, titullari i autoritetit publik e delegon kompetencën e tij për ushtrimin e funksioneve të parashikuara në pikën 1, të nenit 4, pikat 1 dhe 2, të nenit 5, pikat 1 dhe 2, të nenit 13, te nëpunësi më i lartë civil i autoritetit publik, sipas klasifikimit të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”. Në këtë rast, nëpunësi më i lartë civil mban përgjegjësi ligjore për shkeljet administrative të parashikuara në shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “gj”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji.
 3. Koordinatori për të drejtën e informimit ka përgjegjësi administrative, sipas parashikimeve të këtij ligji, për kundërvajtjet administrative të parashikuara në shkronjat “a”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” dhe “k”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji.
 4. Çdo nëpunës i autoritetit publik ka përgjegjësi administrative për shkeljet administrative të parashikuara në shkronjat “l” dhe “ll”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji.

Neni 20

Marrëdhëniet me Kuvendin

 1. Komisioneri për   të   Drejtën   e   Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale raporton në Kuvend ose në komisionet parlamentare të paktën një herë në vit ose sa herë që kërkohet prej tyre. Gjithashtu, ai mund t’i kërkojë Kuvendit të dëgjohet për çështje që i çmon të rëndësishme.  Raporti  përmban  të dhëna dhe  shpjegime për zbatimin  e së drejtës  për informim në Republikën e Shqipërisë, si dhe programet e transparencës.
 2. Nuk lejohet njoftimi për çështje konkrete, me përjashtim të çështjeve të kërkuara me vendim të Kuvendit.
 3. Gjatë përpilimit të raportit, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale   mbledh   të   dhëna   nga   autoritetet   publike   dhe   nga   organizatat jofitimprurëse që kanë për mision mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, duke evidentuar komunikimet përkatëse.

Neni 21

nyra e shlyerjes së masës së dënimit me gjobë

 1. Masa e dënimit, e përcaktuar me gjobë, shlyhet me këste mujore.
 2. Këstet mujore  caktohen  në  një  masë  të  tillë  që  nëpunësit  dhe  familjes  së  tij  t’i garantohet jetesa, të paktën në nivelin e pagës minimale, të caktuar me vendimin e Këshillit të Ministrave.
 3. Për shkelje të parashikuara në shkronjat “l” dhe “ll”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mund të propozojë marrjen e masave disiplinore ndaj personave përgjegjës.

Neni 22

Ankimi i sanksioneve administrative

Personi ndaj të cilit është vendosur sanksioni administrativ, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes së njoftimit, mund të bëjë ankim në gjykatë, në përputhje me ligjin nr. 10 279, datë 20.5.2010, “Për kundërvajtjet administrative”.

Neni 23

Arkëtimi i shumave të detyrimeve

 1. Vendimi i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vendosjen e gjobës i komunikohet titullarit të autoritetit publik dhe zyrës së financës.
 2. Gjobat ekzekutohen nga zyra e financës së autoritetit publik, për të cilin punon kundërvajtësi, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të tyre. Me kalimin e këtij afati, vendimi i dhënë shndërrohet në titull ekzekutiv dhe ekzekutohet në mënyrë të detyrueshme nga zyra e përmbarimit me kërkesë të komisionerit.
 3. Gjobat arkëtohen në Buxhetin e Shtetit.

KREU VI KOMPETENCAT DHE PROCEDURAT

PËR SHQYRTIMIN  E ANKESAVE

Neni 24

Procedurat për shqyrtimin e ankesave

1. Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj, ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave Administrative.

2. Ankimi administrativ pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale bëhet brenda 30 ditëve pune nga dita kur:

a) ankuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit;

b) ka kaluar afati i parashikuar në këtë ligj për dhënien e informacionit

3. Me marrjen e ankesës, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ia kalon atë strukturës që merret  me të drejtën  e informimit, e cila verifikon faktet dhe bazën ligjore të ankesës. Për këtë qëllim, ai mund t’u kërkojë ankuesit dhe autoritetit publik, kundër të cilit është bërë ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim, si dhe të informohet nga çdo person dhe burim tjetër. Kur e sheh të nevojshme, komisioneri zhvillon një seancë dëgjimore publike me pjesëmarrjen e palëve.

4. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale merr vendim për ankesën brenda 15 ditëve pune nga dita kur është dorëzuar ankimi.

5. Komisioneri për të  Drejtën e  Informimit  dhe  Mbrojtjen  e të  Dhënave Personale vendos:

a) mospranimin e ankesës kur:

i) ka kaluar afati i parashikuar në pikën 2 të këtij neni;

ii) ankimi nuk paraqitet në formë shkresore;

iii) nuk tregohet emri dhe adresa e ankuesit;

b) pranimin e ankesës dhe urdhërimin e autoritetit publik për të dhënë informacionin e kërkuar, në mënyrë të plotë ose të pjesshme;

c) rrëzimin e ankesës, pjesërisht ose tërësisht;

ç) afatin, brenda të cilit autoriteti publik duhet të zbatojë urdhrin.

6. Në qoftë se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit të parashikuar në pikën 4, të këtij neni, ankuesit i lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës.

7. Procedura administrative e parashikuar në këtë nen nuk cenon kompetencat e Avokatit të Popullit, lidhur me mbikëqyrjen dhe zbatimin e të drejtave civile, sipas ligjit nr. 8454, datë 4.2.1999, “Për Avokatin e Popullit”.

Neni 25

Ankimi në gjykatë

Kërkuesi  ose  autoriteti  publik  ka  të  drejtë  ta  ankimojë  vendimin  e  komisionerit  në gjykatën administrative kompetente.

Neni 26

Shpërblimi i dëmit

Çdo person, që ka pësuar një dëm, për shkak të shkeljes së dispozitave të këtij ligji, ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit të shkaktuar, në përputhje me ligjin nr. 7850, datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”.

Neni 27

Shfuqizime

Ligji nr. 8503, datë 30.6.1999, “Për  të  drejtën  e  informimit  për  dokumentet zyrtare”, shfuqizohet.

Neni 28

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

K R Y E T A R I

Ilir META

Miratuar në datën 18.9.2014

LIGJ

Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012

“PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”

Në  mbështetje  të  neneve  78  dhe  83  pika  1  të  Kushtetutës,  me  propozimin  e Këshillit  të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti

Ky ligj ka për objekt përcaktimin e rregullave për mbrojtjen dhe përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale.

Neni 2

Parim i përgjithshëm

Përpunimi i ligjshëm i të dhënave personale bëhet duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe, në veçanti, të drejtën e ruajtjes së jetës private.

Neni 3

Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

 1. “Të dhëna personale” është çdo informacion në lidhje me një person fizik, të identifikuar ose të identifikueshëm, direkt ose indirekt, në veçanti duke iu referuar një numri identifikimi ose një a më shumë faktorëve të veçantë për identitetin e tij  fizik,  fiziologjik,  mendor,  ekonomik, kulturor apo social.
 1. “E dhënë gjyqësore” është çdo e dhënë lidhur me vendimet në  fushën e gjykimeve penale, civile, administrative apo me dokumentimet në regjistrat penalë, civilë, ato të dënimeve administrative etj.
 2. “E dhënë anonime” është çdo e dhënë, që në origjinë ose gjatë përpunimit, nuk mund t’i shoqërohet një individi, të identifikuar ose të identifikueshëm.
 1. “Të dhëna sensitive” është çdo informacion për personin fizik, që ka të bëjë me origjinën e tij, racore ose etnike, mendimet politike, anëtarësimin në sindikata, besimin, fetar apo filozofik, dënimin penal, si dhe të dhëna për shëndetin dhe jetën seksuale.
 2. “Kontrollues” është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci apo ndonjë organ tjetër që, vetëm apo së bashku me të tjerë, përcakton qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale, në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore të fushës, dhe përgjigjet për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj.
 3. “Subjekt i të dhënave personale” është çdo person fizik, të cilit i përpunohen të dhënat personale.
 4. “Përpunues” është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci apo ndonjë organ tjetër që përpunon të dhëna personale në emër të kontrolluesit.
 1. 8. “Sistem arkivimi” është çdo grup i strukturuar i të dhënave personale, të cilat janë të aksesueshme në bazë të kritereve specifike, të centralizuara, të decentralizuara ose të shpërndara në një bazë, funksionale ose gjeografike.
 2. “Mjete përpunimi” janë mjetet automatike, gjysmautomatike dhe mekanike që përpunojnë të dhëna personale.
 1. “Instrumentet  elektronike”  janë   kompjuteri,  programet  kompjuterike  dhe  çdo  mjet, elektronik ose automatik, me të cilat bëhet përpunimi.
 2. “Tregtim i drejtpërdrejtë” është komunikimi me çdo mjet dhe mënyrë i materialit reklamues, duke përdorur të dhënat personale të personave fizikë ose juridikë, të agjencive ose njësive të tjera, me ose pa ndërmjetësim.
 3. “Përpunim i të dhënave personale” është çdo veprim ose grup veprimesh, të cilat janë kryer mbi të dhënat personale, me mjete automatike ose jo, të tilla si mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, rikthimi, konsultimi, shfrytëzimi, transmetimi, shpërndarja ose ndryshe duke vënë në dispozicion, shtrirja ose kombinimi, fotografimi, pasqyrimi, hedhja, plotësimi, seleksionimi, bllokimi, asgjësimi ose shkatërrimi, edhe në qoftë se nuk janë të regjistruara në një bankë të dhënash.
 4. “Marrës” është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci apo ndonjë organ tjetër të cilit i janë dhënë të dhënat e një palë të tretë ose jo. Autoritetet, të cilat mund të marrin të dhëna në kuadrin e një hetimi të veçantë, nuk konsiderohen si marrës.
 1. “I ngarkuar” është personi që kryen përpunimin e të dhënave, me autorizim nga titullari ose personi përgjegjës.
 2. “Palë e tretë” është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci apo ndonjë organ tjetër, përveç subjektit të të dhënave, kontrolluesit, përpunuesit dhe personave, të cilët, nën autoritetin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit apo përpunuesit, janë të autorizuar të përpunojnë të dhëna.
 3. “Transmetim” është transferimi i të dhënave personale te marrësit.
 1. “Mbikëqyrje” është ndjekja me kujdes e përpunimit të të dhënave personale nga të gjithë kontrolluesit dhe përpunuesit, nëpërmjet bashkëpunimit, kontrollit, hetimit administrativ dhe inspektimit, për parandalimin e shkeljeve dhe, kur ka vend, edhe vendosja e sanksioneve administrative për të siguruar zbatimin e urdhrave, të udhëzimeve dhe rekomandimeve të Komisionerit, duke respektuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
 2. “Monitorim i të dhënave personale” është puna e vazhdueshme, gjithëpërfshirëse, efikase dhe e planifikuar e institucionit në këto drejtime: udhëheqje, drejtim, organizim, ndihmë, bashkëpunim, takime sensibilizimi  e  njohjeje,  orientim,  raportim  në  Kuvend,  publikim, shpjegime të ndryshme, dhënie përgjigjeje të ankimeve, veprimtari, seminare e leksione, aktivitete, dokumentim, hartim rregullash, marrëveshje, kontrata, udhëzime, vendime, rekomandime, kontroll i zbatimit të gjobave, krijim e hapje e regjistrave, si dhe për çështje të tjera që lidhen me ushtrimin e rregullt të veprimtarisë.
 3. “Komunikim” është komunikimi i të dhënave personale një ose më shumë subjekteve të caktuara, të ndryshme nga i interesuari, nga përfaqësuesi i titullarit në territorin e vendit, nga përgjegjësit dhe të ngarkuarit, në çdo formë, edhe  përmes  vënies në dispozicion ose për konsultime.
 4. “Përhapje” është komunikimi i informacionit për të dhënat personale palëve të papërcaktuara, në çfarëdo forme, edhe përmes vënies në dispozicion ose konsultimit.
 5. “Bllokim” është ruajtja e të dhënave personale duke pezulluar përkohësisht çdo veprim tjetër përpunimi.
 6. “Transferim ndërkombëtar” është dhënia e të dhënave personale marrësve në shtetet e huaja.
 7. “Vendimmarrje automatike” është një lloj vlerësimi për individët, i kryer krejtësisht në mënyrë automatike, pa ndërhyrjen e individit.
 1. “Pëlqim i subjekteve të të dhënave” është çdo deklaratë me shkrim, e dhënë shprehimisht me vullnet të plotë e të lirë dhe duke qenë në dijeni të plotë për arsyen  pse të dhënat  do  të përpunohen, çka nënkupton që subjekti i të dhënave pranon që të përpunohen të dhënat e tij.
 2. “Qëllimi historik” është qëllimi për studime, hulumtime, kërkime dhe dokumentim të figurave, fakteve dhe rrethanave të së kaluarës.
 3. “Qëllimi statistikor”  është  qëllimi  për  hulumtime  statistikore,  prodhim  të  të  dhënavestatistikore edhe nëpërmjet sistemit informativ statistikor.
 1. “Qëllimi shkencor” është qëllimi për studime dhe hulumtime sistematike, që finalizon zhvillimin e dijeve shkencore në një sektor të caktuar.

Neni 4

Fusha e zbatimit

1. Ky ligj zbatohet për përpunimin e të dhënave personale, plotësisht ose pjesërisht, nëpërmjet mjeteve automatike, si dhe për përpunimin me mjete të tjera të të dhënave personale, që mbahen në një sistem  arkivimi  apo  kanë  për  qëllim  të  formojnë  pjesë  të  sistemit  të  arkivimit.

2. Ky ligj zbatohet për përpunimin e të dhënave personale nga:

a) kontrollues të vendosur në Republikën e Shqipërisë;

b) misionet diplomatike ose zyrat konsullore të shtetit shqiptar;

c) kontrollues, të cilët nuk janë të vendosur në Republikën e Shqipërisë, por që e ushtrojnë veprimtarinë nëpërmjet përdorimit  të  çdo  mjeti,  që  ndodhet  në Republikën  e  Shqipërisë.

3. Në rastet e parashikuara në shkronjën “c” të pikës 2 të këtij neni, kontrolluesi cakton një përfaqësues, i cili duhet të jetë i vendosur në Republikën e Shqipërisë. Parashikimet e këtij ligji, që zbatohen nga kontrolluesit, zbatohen edhe për përfaqësuesit e tyre.

3/1. Ky ligj zbatohet edhe për autoritetet zyrtare që përpunojnë të dhëna personale në fushat e parashikuara në pikën 2, të nenit 6, të këtij ligji.

4. Ky ligj nuk zbatohet për përpunimin e të dhënave:

a) për persona fizikë, për qëllime thjesht familjare ose personale;

b) vetëm për rastet kur jepet informacion për persona publikë zyrtarë ose punonjës të administratës publike (shtetërore), nëpërmjet të cilit pasqyrohet aktiviteti publik, administratativ ose çështje lidhur me detyrën e tyre.

KREU II

PËRPUNIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 5

Mbrojtja e të dhënave personale

1. Mbrojtja e të dhënave personale bazohet:

a) në përpunimin në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme;

b) në grumbullimin për qëllime specifike, të përcaktuara qartë, e legjitime dhe në përpunimin në përputhje me këto qëllime;

c) në mjaftueshmërinë e të dhënave, të cilat duhet të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe të mos e tejkalojnë këtë qëllim;

ç) në saktësinë që të dhënat duhet të kenë dhe, kur është e nevojshme, duhet të përditësohen; duhet ndërmarrë çdo hap i arsyeshëm për të fshirë apo korrigjuar të dhëna të pasakta apo të paplota, në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur apo për të cilin përpunohen më tej; d) në mbajtjen në atë formë, që të lejojë identifikimin e subjekteve të të dhënave për një kohë, por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin, për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej.

2. Kontrolluesi është përgjegjës për zbatimin e këtyre kërkesave në të gjitha përpunimet automatike ose me mjete të tjera të të dhënave.

Neni 6

Kriteret ligjore për përpunimin

1. Të dhënat personale përpunohen vetëm:

a) nëse subjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqimin;

b) nëse përpunimi është thelbësor për përmbushjen e një kontrate, për të cilën subjekti i të dhënave është palë kontraktuese, apo për diskutime ose ndryshime të një projekti/kontrate me propozimin e subjektit të të dhënave;

c) për të mbrojtur interesat jetikë të subjektit të të dhënave;

ç) për përmbushjen e një detyrimi ligjor të kontrolluesit;

d) për kryerjen e një detyre ligjore me interes publik ose ushtrimin e një kompetence të kontrolluesit ose    të    një    pale    të    tretë,    së    cilës    i    janë    përhapur    të    dhënat; dh) nëse është thelbësor për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave legjitime të kontrolluesit, marrësit apo personave të tjerë të interesua Por, në çdo rast, përpunimi i të dhënave personale nuk mund të jetë në kundërshtim të hapur me të drejtën e subjektit të të dhënave për mbrojtjen e jetës personale dhe private.

2. Përpunimi i të dhënave personale, të përcaktuara në kuadër të veprimtarive të parandalimit dhe ndjekjes penale, për kryerjen e një vepre penale kundër rendit publik dhe të veprave të tjera në fushën e të drejtës penale, si dhe në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare, kryhet nga autoritetet zyrtare të përcaktuara në ligj.

3. Kontrolluesi apo përpunuesi, që merret me përpunimin e të dhënave personale, me qëllim ofrimin e mundësive për biznes apo të shërbimeve, mund të përdorë për këtë qëllim të dhëna personale të marra nga lista publike të dhënash. Kontrolluesi apo  përpunuesi nuk mund të vazhdojë përpunimin më tej të të dhënave të specifikuara në këtë paragraf, nëse subjekti i të dhënave ka shprehur mospajtim ose ka kundërshtuar përpunimin e mëtejshëm të tyre. Asnjë e dhënë personale shtesë nuk mund t’i bashkëlidhet të dhënave të specifikuara më lart, pa pëlqimin e subjektit të të dhënave.

4. Kontrolluesit i lejohet të mbajë në sistemin e vet të arkivimit të dhënat personale edhe pasi subjekti ka kundërshtuar përpunimin, sipas pikës 3 të këtij neni. Këto të dhëna mund të përdoren përsëri vetëm nëse subjekti i të dhënave personale jep pëlqimin.

5. Mbledhja e të dhënave personale, që lidhen në mënyrë unike me një subjekt të dhënash, për arsye të tregtimit të drejtpërdrejtë, lejohet vetëm nëse subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e shprehur qartë.

Neni 7

Përpunimi i të dhënave sensitive

1. Me përjashtim të rasteve të parashikuara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni, ndalohet përpunimi i të dhënave, që zbulojnë origjinën racore ose etnike, mendimet politike, anëtarësinë në sindikata, besimin   fetar   apo   filozofik,   dënimet   penale,   si   dhe   shëndetin   dhe   jetën   seksuale.

2. Përpunimi i të dhënave sensitive bëhet vetëm nëse:

a) subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin, që mund të revokohet në çdo çast dhe e bën të paligjshëm përpunimin e mëtejshëm të të dhënave;

b) është në interesin jetik të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër dhe subjekti i të dhënave është fizikisht ose mendërisht i paaftë për të dhënë pëlqimin e vet;

c) autorizohet nga autoriteti përgjegjës për një interes të rëndësishëm publik, nën masa të përshtatshme mbrojtëse;

ç) lidhet  me të dhëna,  që janë bërë haptazi  publike nga subjekti  i  të  dhënave ose është  i nevojshëm për ushtrimin apo mbrojtjen e një të drejte ligjore;

d) të dhënat përpunohen për qëllime historike, shkencore ose statistikore, nën masa të përshtatshme mbrojtëse;

dh) të dhënat kërkohen për qëllime të mjekësisë parandaluese, diagnostikimit mjekësor, sigurimit

të kujdesit shëndetësor, kurimit, menaxhimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe përdorimi i tyre kryhet nga personeli mjekësor ose persona të tjerë, që kanë detyrimin për ruajtjen e fshehtësisë;

e) të dhënat   përpunohen   nga  organizatat   jofitimprurëse  politike,   filozofike,  fetare   ose sindikaliste, për qëllime të veprimtarisë të tyre të ligjshme, vetëm për anëtarët, sponsorizuesit ose personat e tjerë, që kanë lidhje me veprimtarinë e tyre. Këto të dhëna nuk u bëhen të ditura një pale të tretë, pa pëlqimin e subjektit të të dhënave, përveç kur parashikohet ndryshe në ligj;

ë) përpunimi është i nevojshëm për përmbushjen e detyrimit ligjor dhe të të drejtave specifike të kontrolluesit në fushën e punësimit, në përputhje me Kodin e Punës.

Neni 8

Transferimi ndërkombëtar

1. Transferimi ndërkombëtar i të dhënave personale kryhet, me marrës, nga shtete me një nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale. Niveli i mbrojtjes së të dhënave personale për një shtet përcaktohet duke vlerësuar të gjitha rrethanat lidhur me përpunimin, natyrën, qëllimin dhe kohëzgjatjen e tij, shtetin e origjinës dhe destinacionin përfundimtar, aktet ligjore dhe standardet e sigurisë në fuqi në shtetin marrës. Shtetet, që kanë nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave, përcaktohen me vendim të Komisionerit.

2. Transferimi ndërkombëtar i të dhënave personale me një shtet, që nuk ka nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale mund të bëhet nëse:

a) autorizohet nga akte ndërkombëtare, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë dhe që janë të zbatueshme në mënyrë të drejtpërdrejtë;

b) subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin për transferim ndërkombëtar;

c) transferimi është i nevojshëm për kryerjen e kontratës ndërmjet subjektit të të dhënave dhe kontrolluesit ose për zbatimin e masave parakontraktore, të marra si përgjigje ndaj kërkesës së subjektit,  ose  transferimi  është  i  nevojshëm  për  përmbushjen  apo  kryerjen  e  një  kontrate ndërmjet   kontrolluesit   dhe   një   pale   të   tretë,   në   interes   të   subjektit   të   të   dhënave;

d) është  i  nevojshëm  për  mbrojtjen  e  interesave  jetësorë  të  subjektit  të  të  dhënave; dh) është i nevojshëm apo përbën një kërkesë ligjore për një interes të rëndësishëm publik ose për ushtrimin dhe mbrojtjen e një të drejte ligjore;

e) është bërë nga një regjistër, i cili është i hapur për këshillime dhe siguron informacion për publikun në përgjithësi.

3. Shkëmbimi i të dhënave personale me përfaqësitë diplomatike të qeverive të huaja ose institucionet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë vlerësohet transferim ndërkombëtar.

Neni 9

Transferimi ndërkombëtar i të dhënave që duhet të autorizohen

 1. Transferimi ndërkombëtar i të dhënave personale me një shtet, që nuk ka nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave, në raste të tjera nga ato të parashikuara në nenin 8 të këtij ligji, bëhet me autorizim të komisionerit kur parashtrohen siguri të mjaftueshme në lidhje me mbrojtjen e privatësisë dhe të të drejtave e lirive themelore të njeriut, si dhe në lidhje me ushtrimin e së drejtës përkatëse.
 2. Komisioneri, pasi bën vlerësimin sipas përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni dhe të pikës 1 të nenit 8, mund të japë autorizimin për transferimin e të dhënave personale në shtetin marrës, duke përcaktuar kushte dhe detyrime.
 3. Komisioneri nxjerr udhëzime për lejimin e disa kategorive të transferimeve ndërkombëtare të të dhënave personale në një shtet që nuk ka nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale. Në këto raste, kontrolluesi përjashtohet nga kërkesa për autorizim.
 4. Kontrolluesi, përpara transferimit të të dhënave, bën kërkesë për autorizim te komisioneri. Në kërkesë kontrolluesi duhet të garantojë respektimin e interesave për ruajtjen e sekretit të subjektit të të dhënave jashtë Republikës së Shqipërisë.

KREU III

PËRPUNIMI I VEÇANTË I TË DHËNAVE

Neni 10

Përpunimi për qëllime historike, shkencore dhe statistikore

 1. Të dhënat personale, të mbledhura për çfarëdolloj qëllimi, mund të përpunohen më tej për qëllime historike, shkencore ose statistikore, duke siguruar se nuk janë përpunuar, për të marrë masa ose vendime për një individ.
 1. Transmetimi i të dhënave sensitive për kërkimet shkencore bëhet vetëm kur ekziston një interes i rëndësishëm publik. Të dhënat personale përdoren vetëm nga persona, të cilët janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin.
 2. Në rastet kur përdorimi i të dhënave bëhet në një formë, që lejon identifikimin e subjektit të të dhënave, të dhënat duhet të kodohen menjëherë, në mënyrë që subjektet të mos jenë më të identifikueshme. Të dhënat personale të koduara përdoren vetëm nga persona, të cilët janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin.

Neni 11

Përpunimi i të dhënave personale dhe e liria të shprehurit

 1. Komisioneri përcakton me udhëzim të veçantë kushtet dhe kriteret kur, për qëllime gazetarie, letrare dhe artistike, mund të bëhen përjashtime nga detyrimet që rrjedhin nga nenet 5, 6, 7, 8, 18 dhe 21 të këtij ligji.
 2. Përjashtimet, sipas këtij neni, mund të lejohen deri në atë masë, për aq sa ato pajtojnë të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale me rregullat që administrojnë lirinë e informimit.
 3. Veprimet e kontrolluesit ose përpunuesit, në kundërshtim me pikat e mësipërme dhe kodin etik përbëjnë kundërvajtje administrative.

KREU IV

TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE

Neni 12

E drejta për akses

1. Çdo person ka të drejtë që pa pagesë me kërkesë me shkrim, të marrë nga kontrolluesi:

a) konfirmimin nëse të dhënat personale po i përpunohen ose jo, informacion për qëllimin e përpunimit, për kategoritë e të dhënave të përpunuara dhe për marrësit e kategoritë e marrësve, të cilëve u përhapen të dhënat personale;

b) në një formë të kuptueshme, të dhënat personale dhe informacionin e disponueshëm për burimin e tyre;

c) në rastet e vendimeve automatike, sipas nenit 14 të këtij ligji, informacion për logjikën e përfshirë në vendimmarrje. Informacioni për të dhënat komunikohet në formën, në të cilën ishin në kohën kur është bërë kërkesa.

2. Kontrolluesi, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës, informon subjektin e të dhënave ose i shpjegon atij arsyet e mosdhënies së informacionit.

3. E drejta për akses, sipas pikës 1 të këtij neni, ushtrohet në përputhje me parimet kushtetuese të lirisë së shprehjes dhe informacionit, lirisë së shtypit dhe sekretit profesional dhe mund të kufizohet, nëse cenon interesat e sigurisë kombëtare, politikën e jashtme, interesat ekonomikë dhe financiarë të shtetit, parandalimin dhe ndjekjen e veprave penale.

4. E drejta e aksesit nuk mund të ushtrohet në rastet e parashikuara në pikën 1 të nenit 10 të këtij ligji.

5. Në rast se aksesi mohohet, duke argumentuar se cenohen interesat e sigurisë kombëtare, politika e jashtme, interesat ekonomikë dhe financiarë të shtetit, parandalimi dhe ndjekja e veprave penale ose liria e shprehjes dhe informimit apo liria e shtypit, subjekti i të dhënave mund t’i kërkojë komisionerit të kontrollojë përjashtimin në rastin konkret. Komisioneri informon subjektin e të dhënave për masat e marra.

Neni 13

E drejta për të kërkuar bllokimin, korrigjimin ose fshirjen

 1. Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të kërkojë bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave pa pagesë, kur vihet në dijeni se të dhënat rreth tij nuk janë të rregullta, të vërteta, të plota ose   janë   përpunuar   dhe   mbledhur   në   kundërshtim   me   dispozitat   e   këtij   ligji.
 2. Kontrolluesi, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës së subjektit të të dhënave, duhet ta informojë atë për përpunimin e ligjshëm të të dhënave, kryerjen ose moskryerjen e bllokimit, korrigjimit apo të fshirjes.
 3. Kur kontrolluesi nuk bën bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave të kërkuara prej tij, subjekti i të dhënave ka të drejtë të ankohet te komisioneri.

Neni 14

Vendimmarrja automatike

 1. Çdo person ka të drejtë të mos jetë subjekt i vendimeve, të cilat shkaktojnë efekte ligjore për të ose ndikojnë në mënyrë të rëndësishme tek ai dhe kur vendimi është bazuar vetëm në përpunimin automatik të të dhënave, që synojnë të vlerësojnë disa aspekte personale, që lidhen me të, veçanërisht, efektivitetin në punë, besueshmërinë ose sjelljen.
 2. Një person mund të jetë subjekt i një vendimi të marrë, sipas pikës 1 të këtij neni, kur vendimi: a) është marrë gjatë lidhjes ose zbatimit të një kontrate, nëse kërkesa e paraqitur nga subjekti i të dhënave për lidhjen  ose  zbatimin  e  kontratës  është  përmbushur,  ose  nëse  ka  masa  të përshtatshme për të mbrojtur interesat e tij të ligjshëm, të tillë si mundësi që e lejojnë atë të parashtrojë pikëpamjet e tij;
 3. b) autorizohet nga një ligj, i cili, gjithashtu, parashikon masa për të mbrojtur interesat e ligjshëm të subjektit të të dhënave.

Neni 15

E drejta e subjektit të të dhënave për të kundërshtuar

 1. Subjekti i të dhënave ka të drejtë të kundërshtojë, në çdo kohë, mbështetur në ligj, përpunimin e të dhënave rreth tij, sipas shkronjave “d” dhe “dh” të nenit 6 të këtij ligji, përveç kur parashikohet ndryshe me ligj.
 2. Subjekti i të dhënave ka të drejtë pa pagesë t’i kërkojë kontrolluesit të mos fillojë ose, nëse përpunimi ka filluar, të ndalojë përpunimin e të dhënave personale, që lidhen me të, për qëllime të tregtimit të drejtpërdrejtë si dhe të informohet përpara përhapjes për herë të parë të të dhënave personale për këtë qëllim.

Neni 16

E drejta për t’u ankuar

 1. Çdo person, që pretendon se i janë shkelur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm për të dhënat personale, ka të drejtë të ankohet ose të njoftojë komisionerin dhe të kërkojë ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së drejtës së shkelur. Pas këtij ankimi, në përputhje me Kodin e Procedurës Civile, subjekti i të dhënave mund të ankohet në gjykatë.
 2. Në rast se subjekti i të dhënave ka bërë ankim, kontrolluesi nuk ka të drejtë të ndryshojë të dhënat personale deri në dhënien e vendimit përfundimtar.

Neni 17

Kompensimi i dëmit

Çdo person, të cilit i është shkaktuar një dëm, si rezultat i përpunimit të paligjshëm të të dhënave personale, ka të drejtë t’i kërkojë kontrolluesit kompensim, sipas rregullave të përcaktuara në Kodin Civil.

KREU V

DETYRIMET E KONTROLLUESIT DHE TË PËRPUNUESIT

Neni 18

Detyrimi për informim

1. Kontrolluesi, kur mbledh të dhëna personale, duhet të informojë subjektin e të dhënave për fushën dhe qëllimin, për të cilin do të përpunohen të dhënat personale, për personin që do t’i përpunojë të dhënat, për mënyrën e përpunimit, përveç rastit kur subjekti i të dhënave është në dijeni të këtij informacioni. Kontrolluesi duhet të informojë subjektin e të dhënave për të drejtën për akses, si dhe të drejtën për korrigjim të të dhënave të tij.

2. Në rast se kontrolluesi përpunon të dhëna personale, të marra nga subjekti i të dhënave, ai është i detyruar të informojë subjektin e të dhënave nëse dhënia e të dhënave personale është e detyrueshme apo vullnetare. Nëse subjekti i të dhënave, në bazë të një akti ligjor ose nënligjor, është i detyruar të japë të dhëna personale për përpunim, kontrolluesi e informon edhe rreth këtij fakti, si dhe rreth pasojave të refuzimit të dhënies së të dhënave personale.

3. Kontrolluesi nuk është i detyruar të japë informacion dhe të informojë për rastet kur të dhënat personale nuk janë marrë nga subjekti i të dhënave, nëse:

a) ai përpunon  të  dhëna  personale  ekskluzivisht  për  qëllime  historike,  statistikore  dhe  për kërkime shkencore dhe nëse dhënia e këtij informacioni është e pamundur, ose kërkon përpjekje joproporcionale;

b) ai detyrohet të kryejë përpunimin e të dhënave personale në bazë të një parashikimi ligjor;

c) ai përpunon të dhëna të bëra publike;

ç) ai përpunon të dhëna personale, të marra me pëlqimin e subjektit të të dhënave.

4. Kontrolluesi, gjatë përpunimit të të dhënave personale, sipas shkronjës “dh” të pikës 1 të nenit 6 dhe shkronjës “ç” të pikës 2 të nenit 7, në lidhje me ushtrimin apo mbrojtjen e të drejtave të ligjshme, është i detyruar të informojë subjektin e të dhënave rreth përpunimit të të dhënave të tij.

5. Detyrimi për informim, që rregullohet me këtë nen, mund të kryhet nga përpunuesi në emër të kontrolluesit.

Neni 19

Detyrimi për korrigjim ose fshirje

 1. Kontrolluesi kryen vetë ose me kërkesë të subjektit të të dhënave bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale, kur vëren se janë të parregullta, të pavërteta, të paplota ose janë përpunuar në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.
 2. Kontrolluesi, brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës së subjektit të të dhënave, informon subjektin e të dhënave për kryerjen apo moskryerjen e bllokimit, korrigjimit ose të fshirjes.
 3. Kontrolluesi informon marrësin e të dhënave personale për korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale, të transmetuara para korrigjimit apo fshirjes.

Neni 20

Detyrimet e përpunuesit

1. Kontrolluesit, për përpunimin e të dhënave personale, mund të punësojnë përpunues, të cilët garantojnë përdorimin e ligjshëm dhe të sigurt të të dhënave. Çdo përpunues i të dhënave personale ka këto detyrime:

a) të përpunojë të dhënat vetëm në përputhje me udhëzimet e kontrolluesit; të mos i transmetojë ato, përveç kur ka marrë udhëzim nga kontrolluesi;

b) të marrë të gjitha masat e sigurisë, sipas këtij ligji dhe të punësojë operatorë, të cilët kanë detyrimin për ruajtjen e fshehtësisë;

c) të krijojë, në marrëveshje me kontrolluesin, kushtet e nevojshme teknike dhe organizative për përmbushjen e detyrimeve të kontrolluesit, për të siguruar të drejtat e subjekteve të të dhënave personale;

ç) t’i dorëzojë kontrolluesit, pas përfundimit të shërbimit të përpunimit, të gjitha rezultatet e përpunimit dhe dokumentacionit, që përmban të dhëna ose t’i mbajë apo t’i shkatërrojë ato me kërkesë të kontrolluesit;

d) të vërë në dispozicion të kontrolluesit të gjithë informacionin e nevojshëm, për të kontrolluar përputhshmërinë me detyrimet, që rrjedhin sipas shkronjave të mësipërme.

2. Detyrimet e pikës 1 përcaktohen në kontratën e shkruar e kontrolluesit me përpunuesin.

KREU VI NJOFTIMI

Neni 21

Përgjegjësia për të njoftuar

 1. Çdo kontrollues duhet të njoftojë komisionerin për përpunimin e të dhënave personale, për të cilat është përgjegjës. Njoftimi duhet të bëhet para se kontrolluesi të përpunojë të dhënat për herë të parë ose kur kërkohet ndryshimi i gjendjes së njoftimit të përpunimit, sipas nenit 22 të këtij ligji, të njoftuar më parë.
 2. Përjashtohet nga detyrimi për të njoftuar përpunimi i të dhënave personale, me qëllim mbajtjen e një regjistri, i cili, në përputhje me ligjin ose aktet nënligjore, siguron informacion për publikun në përgjithësi.
 3. Përjashtohen nga detyrimi për të njoftuar të dhënat personale që përpunohen, me qëllim mbrojtjen e institucioneve kushtetuese, të interesave të sigurisë kombëtare, politikës së jashtme, interesave ekonomikë ose financiarë të shtetit, apo për parandalimin e ndjekjen e veprave penale.
 4. Rastet e  tjera,  për  të  cilat  njoftimi  nuk  është  i  nevojshëm,  përcaktohen  me  vendim  të Komisionerit.

Neni 22

Përmbajtja e njoftimit

Njoftimi duhet të përmbajë:

a) emrin dhe adresën e kontrolluesit;

b) qëllimin e përpunimit të të dhënave personale;

c) kategoritë e subjekteve të të dhënave dhe kategoritë e të dhënave personale;

ç) marrësit dhe kategoritë e marrësve të të dhënave personale;

d) propozimin për transferimet ndërkombëtare që kontrolluesi synon të kryejë;

dh) një përshkrim të përgjithshëm të masave për sigurinë e të dhënave persona

Neni 23

Procedura e shqyrtimit

Komisioneri shqyrton të gjitha njoftimet dhe kur njoftimi është i pamjaftueshëm, ai urdhëron kontrolluesin të plotësojë përmbajtjen e njoftimit, duke përcaktuar edhe afatin kohor.

Nëse kontrolluesi nuk plotëson përmbajtjen e njoftimit brenda afatit të përcaktuar, njoftimi konsiderohet i pakryer.

Neni 24

Kontrolli paraprak

1. Autorizimi i komisionerit kërkohet për:

a) përpunimin e  të  dhënave  sensitive,  sipas  shkronjës  “c”  të  pikës  2  të  nenit  7  të  këtij  ligji;

b) përpunimin e të dhënave personale, sipas pikës 1 të nenit 9 të këtij ligji.

2. Nëse përpunimi i të dhënave, sipas pikës 1 të këtij neni, autorizohet nga një dispozitë ligjore, nuk kërkohet autorizim nga komisioneri.

Neni 25

Fillimi i përpunimit

 1. Përpunimi i të dhënave fillon pas njoftimit.
 2. Përpunimi i të dhënave, për të cilat kërkohet autorizim, sipas pikës 1 të nenit 24 të këtij ligji, mund të fillojë vetëm pas marrjes së autorizimit.

Neni 26

Publikimi i përpunimeve

 1. Për të  dhënat  që  kërkohet  autorizim,  merret  vendim  i  veçantë  dhe  pasqyrohet  në  regjistrin  që administrohet     nga     komisioneri,    i     cili     është     i     hapur    për     njohje     për     çdo    person.
 2. Regjistrimi duhet të përmbajë informacionin, sipas nenit 22 të këtij ligji, përveç informacionit të përcaktuar në shkronjën “dh” të nenit 22 të këtij ligji, i cili nuk publikohet.
 3. Kontrolluesi i përjashtuar nga detyrimi për njoftim duhet të bëjë të disponueshme, të paktën, të dhënat për emrin dhe  adresën,  kategoritë  e  të  dhënave  personale  të  përpunuara,  qëllimet  e  përpunimeve, kategoritë e marrësve. Nëse do  të bëhet  transferim  ndërkombëtar i  të dhënave,  kontrolluesi  është  i  detyruar të njoftojë Komisionerin.
 4. Ky nen nuk zbatohet për përpunime për mbajtjen e një regjistri, i cili, në përputhje me ligjin apo aktet nënligjore, siguron informacion për publikun në përgjithësi.
 5. Komisioneri vendos për çregjistrimin e kontrolluesit, kryesisht ose me kërkesën e tij, nëse qëllimi ose qëllimet, për të cilat është kryer njoftimi dhe regjistrimi, pushojnë së ekzistuari.

KREU VII

SIGURIA E TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 27

Masat për sigurinë e të dhënave personale

1. Kontrolluesi ose përpunuesi merr masa organizative dhe teknike të përshtatshme për të mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrime të paligjshme, aksidentale, humbje aksidentale, për të mbrojtur aksesin ose përhapjen nga persona të paautorizuar, veçanërisht kur përpunimi i të dhënave bëhet në rrjet, si dhe nga çdo formë tjetër e paligjshme përpunimi.

2. Kontrolluesi merr këto masa të veçanta sigurie:

a) përcakton funksionet ndërmjet njësive organizative dhe operatorëve për përdorimin e të dhënave;

b) përdorimi i  të  dhënave  bëhet  me  urdhër  të  njësive  organizative  ose  të  operatorëve  të autorizuar;

c) udhëzon operatorët, pa përjashtim, për detyrimet që kanë, në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e brendshme për mbrojtjen e të dhënave, përfshirë edhe rregulloret për sigurinë e të dhënave;

ç) ndalon hyrjen në mjediset e kontrolluesit ose të përpunuesit të të dhënave të personave të paautorizuar;

d) hyrja   në   të    dhënat    dhe   programet    bëhet    vetëm    nga   personat    e    autorizuar,

dh) ndalon hyrjen në mjetet e arkivimit dhe përdorimin e tyre nga persona të paautorizuar;

e) vënia në punë e pajisjeve të përpunimit të të dhënave bëhet vetëm me autorizim dhe çdo mjet sigurohet me masa parandaluese ndaj vënies së autorizuar në punë;

ë) regjistron dhe dokumenton modifikimet, korrigjimet, fshirjet, transmetimet etj.

2/1. Kontrolluesi është i detyruar të dokumentojë masat tekniko-organizative të përshtatura dhe të zbatuara për garantimin e mbrojtjes së të dhënave personale, në përputhje me ligjin dhe rregullore të tjera.

3. Të dhënat e regjistruara nuk përdoren për qëllime të ndryshme, që nuk janë në përputhje me qëllimin e grumbullimit. Ndalohet njohja ose çdo përpunim i të dhënave të regjistruara në dosje për një qëllim të ndryshëm nga e drejta për të hedhur të dhëna. Përjashtohet nga ky rregull rasti kur të dhënat përdoren për të garantuar sigurinë kombëtare, sigurinë publike, parandalimin dhe hetimin e kryerjes së një vepre penale,  apo ndjekjen e autorëve të saj, ose për shkelje të etikës për profesionet e rregulluara.

4. Dokumentacioni i të dhënave mbahet për aq kohë sa është i nevojshëm për qëllimin, për të cilin është grumbulluar.

5. Niveli i sigurisë duhet të jetë i përshtatshëm me natyrën e përpunimit të të dhënave personale. Rregulla të hollësishme për sigurimin e të dhënave përcaktohen me vendim të komisionerit.

6. Procedurat e administrimit të regjistrimit të të dhënave, të hedhjes së të dhënave, të përpunimit dhe nxjerrjes së tyre përcaktohen me vendim të komisionerit.

Neni 28

Konfidencialiteti i të dhënave

Kontrolluesit, përpunuesit dhe personat, që vihen në dijeni me të dhënat e përpunuara, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, detyrohen të ruajnë konfidencialitetin dhe besueshmërinë edhe pas përfundimit të funksionit. Këto të dhëna nuk përhapen, përveç rasteve të parashikuara me ligj.

Çdo  person  që  vepron  nën  autoritetin  e  kontrolluesit,  nuk  duhet t’i përpunojë  të  dhënat personale, tek të cilat ka akses, pa autorizimin e kontrolluesit, përveçse kur detyrohet me ligj.

KREU VIII

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 29

Komisioneri

 1. Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale është autoriteti përgjegjës i pavarur, që mbikëqyr dhe monitoron, në përputhje me ligjin, mbrojtjen e të dhënave personale, duke respektuar e garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
 2. Komisioneri është person juridik publik.
 3. Informacioni i siguruar nga komisioneri, gjatë ushtrimit të detyrës, përdoret vetëm për qëllime mbikëqyrjeje, në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale. Komisioneri është i detyruar  të  ruajë  konfidencialitetin  e  të  dhënave  edhe  pas  mbarimit  të  detyrës.

Neni 30

Të drejtat

1. Komisioneri ka këto të drejta:

a) kryen hetim administrativ dhe ka të drejtën e aksesit në përpunimet e të dhënave personale, si dhe ka të drejtë të mbledhë të gjithë informacionin e nevojshëm për përmbushjen e detyrave të mbikëqyrjes;

b) urdhëron bllokimin, fshirjen, shkatërrimin ose pezullon përpunimin e paligjshëm të të dhënave personale;

c) jep   udhëzime   përpara   se   përpunimet   të   kryhen   dhe   siguron   publikimin   e   tyre.

2. Komisioneri, në rast shkeljesh serioze, të përsëritura ose të qëllimshme të ligjit nga një kontrollues ose përpunues, veçanërisht në rastet e përsëritura të moszbatimit të rekomandimeve të tij, vepron sipas nenit 39 të këtij ligji dhe e denoncon publikisht ose e raporton çështjen në Kuvend dhe në Këshillin e Ministrave.

2/1. Për rastet që shkelja përbën vepër penale, bën  kallëzimin përkatës.

Neni 31

Përgjegjësitë

1. Komisioneri është përgjegjës për:

a) dhënien e mendimeve për projekt-aktet, ligjore dhe nënligjore, që kanë të bëjnë me të dhënat personale, si dhe projektet që kërkohen të zbatohen nga kontrolluesit vetëm apo në bashkëpunim me të tjerë;

a/1) dhënien e rekomandimeve   për zbatimin e kërkesave të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe siguron publikimin e tyre;

b) dhënien e autorizimit, në raste të veçanta, për përdorimin e të dhënave personale për qëllime jo të përcaktuara  në  grumbullimin  e  tyre,  duke  respektuar  parimet  e  nenit  5  të  këtij  ligji;

c) dhënien e autorizimit për transferimin ndërkombëtar të të dhënave personale, në përputhje me nenin 9 të këtij ligji;

ç) nxjerrjen e udhëzimeve, ku përcaktohet koha e mbajtjes së të dhënave personale, sipas qëllimit të tyre, në veprimtarinë e sektorëve të veçantë;

d) sigurimin e  së  drejtës  së  informimit  dhe  të  ushtrimit  të  së  drejtës  së  korrigjimit  e  të përditësimit të të dhënave;

dh) dhënien e autorizimit për përdorimin e të dhënave sensitive, në përputhje me shkronjën “c” të pikës 2 të nenit 7 të këtij ligji;

e) kontrollimin e përpunimit të të dhënave, në përputhje me ligjin, kryesisht ose me kërkesë të një personi edhe, kur një përpunim i tillë është i përjashtuar nga e drejta e informacionit dhe vënien në dijeni të personit se kontrolli është kryer, si dhe verifikimin nëse procesi është i ligjshëm ose jo;

ë) zgjidhjen e ankimeve të subjektit të të dhënave për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të tij, për përpunimet e të dhënave personale dhe vënien e tij në dijeni për zgjidhjen e ankesës së paraqitur;

f) nxjerrjen e udhëzimeve për marrjen e masave të sigurisë në veprimtarinë e sektorëve të veçantë;

g) kontrollin e zbatimit të gjobave;

gj) nxitjen   e   kontrolluesit   për   hartimin   e   kodeve   të   etikës   dhe   vlerësimin   e   tyre;

h)  publikimin  dhe  shpjegimin  e  të  drejtave  për  mbrojtjen  e  të  dhënave dhe  publikimin periodikisht të veprimtarive të zhvilluara prej tij;

i) bashkëpunimin me autoritetet mbikëqyrëse për të dhënat personale të shteteve të huaja, për mbrojtjen e të drejtave të individëve rezidentë në këto shtete;

j) përfaqësimin e autoritetit mbikëqyrës në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale në veprimtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare;

k) ushtrimin e detyrave të tjera ligjore.

2. Komisioneri krijon një regjistër për dokumentimin e të gjitha njoftimeve dhe autorizimeve, që ai kryen në ushtrim të kompetencave të tij, në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale.

3. Komisioneri paraqet raport vjetor përpara Kuvendit dhe raporton përpara tij sa herë i kërkohet. Gjithashtu, ai mund t’i kërkojë Kuvendit të dëgjohet për çështje që i çmon të rëndësishme.

Neni 32

Detyrimi për bashkëpunim

 1. Institucionet publike dhe private bashkëpunojnë me komisionerin, duke i siguruar të gjithë informacionin që ai kërkon për përmbushjen e detyrave, si dhe e njoftojnë atë për zbatimin e rekomandimeve të dhëna menjëherë pas mbarimit të afatit  të caktuar  për kryerjen  e   tyre.
 2. Komisioneri ka akses në sistemin e kompjuterave, në sistemet e arkivimit, që kryejnë përpunimin e të dhënave personale dhe në të gjithë dokumentacionin, që lidhet me përpunimin dhe transferimin e tyre, për ushtrimin e të drejtave dhe të detyrave që i janë ngarkuar me ligj.

Neni 33

Zgjedhja dhe qëndrimi në detyrë

Komisioneri zgjidhet nga Kuvendi, me propozimin e Këshillit të Ministrave, për një mandat 5- vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje.

Neni 34

Papajtueshmëria e funksionit

Funksioni i komisionerit është i papajtueshëm me çdo funksion tjetër shtetëror, me anëtarësimin në partitë politike dhe pjesëmarrjen në veprimtaritë e tyre, si dhe me çdo veprimtari tjetër fitimprurëse, me përjashtim të mësimdhënies.

Neni 35

Kriteret për t’u zgjedhur

Komisioner   mund   të   zgjidhet   shtetasi   shqiptar,   që   plotëson   kushtet   e   mëposhtme:

a) ka arsim të lartë juridik;

b) ka njohuri dhe veprimtari të shquara në fushën e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut;

c) shquhet për aftësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale;

ç) ka vjetërsi pune në profesionin e juristit jo më pak se 10 vjet;

d) nuk është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;

dh) nuk është larguar nga puna ose shërbimi civil me masë disiplinore.

Neni 36

Mbarimi i mandatit

1. Mandati i komisionerit mbaron para kohe kur:

a) dënohet nga gjykata me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;

b) nuk paraqitet pa arsye në detyrë për më shumë se 1 muaj;

c) jep dorëheqjen;

ç) deklarohet i paaftë me vendim gjykate të formës së prerë.

2. Komisioneri mund të shkarkohet nga Kuvendi:

a) për shkelje të dispozitave të këtij ligji apo akteve të tjera ligjore;

b) kur kryen veprimtari, që krijon konflikt interesash;

c) kur zbulohen raste të papajtueshmërisë së funksionit të ti

3. Në rast se vendi i komisionerit mbetet vakant, Këshilli i Ministrave, brenda 15 ditëve, i propozon Kuvendit kandidaturën e re. Kuvendi zgjedh komisionerin brenda 15 ditëve nga paraqitja e kandidaturës.

Neni 37

Zyra e komisionerit

Kuvendi vendos për pagën e komisionerit, strukturën organizative dhe klasifikimin e pagave për punonjësit e zyrës së komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale. Punonjësit e kësaj zyre gëzojnë statusin e nëpunësit civil.

Neni 38

Buxheti

Komisioneri ka buxhetin e vet të pavarur, i cili financohet nga Buxheti i Shtetit dhe donatorë, të cilët   nuk   paraqesin   konflikt   interesi.   Administrimi   i   këtyre   donacioneve   bëhet   sipas marrëveshjeve me donatorët dhe legjislacionin shqiptar në fuqi.

Neni 38/a

Publikimi

 1. Udhëzimet, vendimet e Komisionerit, me përjashtim të atyre të dhëna në zbatim të shkronjës “b” të nenit 30 dhe të nenit 39 të këtij ligji, botohen në Fletoren Zyrtare.
 1. Raporti vjetor dhe raportet e veçanta bëhen publike.

KREU IX SANKSIONE ADMINISTRATIVE

Neni 39

Kundërvajtjet administrative

1. Rastet e përpunimit të të dhënave në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji kur nuk përbëjnë kundërvajtje penale përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë, si më poshtë:

a) kontrolluesit, që përdorin të dhëna personale në kundërshtim me kreun II “Përpunimi i të dhënave personale”, dënohen me 10 000 deri në 500 000 lekë;

a/1) kontrolluesit, që përdorin të dhëna personale në kundërshtim me kreun III, “Përpunimi i veçantë i të dhënave”, dënohen me 15 000 deri në 200 000 lekë;

b) kontrolluesit, që nuk përmbushin detyrimin për të informuar, të përcaktuar në nenin 18 të këtij ligji, dënohen me 10 000 deri në 300 000 lekë;

c) kontrolluesit, që nuk përmbushin detyrimin për të korrigjuar ose fshirë të dhënat, të përcaktuar në nenin 19 të këtij ligji, dënohen me 15 000 deri në 300 000 lekë;

ç) kontrolluesit ose përpunuesit, që nuk zbatojnë detyrimet e përcaktuara në nenin 20 të këtij ligji, dënohen me 10 000 deri në 300 000 lekë;

d) kontrolluesit, që nuk përmbushin detyrimin për të njoftuar, sipas përcaktimit në nenin 21 të këtij ligji, dënohen me 10 000 deri në 500 000 lekë;

dh) kontrolluesit ose përpunuesit, që nuk marrin masat e sigurisë së të dhënave dhe nuk zbatojnë detyrimin për ruajtjen e konfidencialitetit, të përcaktuara përkatësisht në nenet 27 dhe 28 të këtij ligji, dënohen me nga 10 000 deri në 150 000 lekë;

dh/1) kontrolluesit dhe përpunuesit, që veprojnë në kundërshtim me pikën 2 të nenit 32 të këtij ligji, dënohen me 100 000 deri në 1 000 000 lekë.

2. Personat juridikë, për kundërvajtjet e mësipërme, dënohen me dyfishin e gjobës së përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.

3. Maksimumi i gjobës dyfishohet në rastin kur veprohet në kundërshtim me pikën 2 të nenit 16 të këtij ligji dhe kur të dhënat përpunohen pa autorizim, sipas shkronjës “b” të pikës 1 të nenit 31 të këtij ligji.

4. Gjobat vendosen nga Komisioneri, kur vërehet se janë shkelur detyrimet e përcaktuara në ligj.

Neni 40

Ankimi

Ndaj dënimit administrativ me gjobë bëhet ankim në gjykatë në afatet dhe sipas procedurave që rregullojnë gjykimin administrativ.

Neni 41

Ekzekutimi i gjobave

 1. Gjobat paguhen  nga  kundërvajtësi  jo  më  vonë  se  30  ditë  nga  komunikimi i  tyre. Me kalimin e këtij afati, vendimi i dhënë shndërrohet në titull ekzekutiv dhe ekzekutohet në mënyrë të detyrueshme nga zyra e përmbarimit, me kërkesë të komisionerit.
 2. Gjobat arkëtohen në Buxhetin e Shtetit.

KREU X DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 42

Aktet nënligjore

Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 7, 8 e 21 të këtij ligji.

Neni 43

Shfuqizime

Ligji nr.8517, datë 22.7.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, shfuqizohet.

Neni 44

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.5671, datë 21.03.2008 dhe nr.7451, datë 08.05.2012 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,

Bamir Topi

Sot më datë 25.02.2015  në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, pranë sallës “Rilindja”, gazetarja e mirënjohur Rudina  Xhunga si një ndër figurat më të spikatura të gazetarisë televizive, iu drejtua universitetit tonë për të promovuar librat e saj më të fundit si; Preja e nje martese të lodhur, Shkrimtarët e Shekullit etj. Në një atmosferë miqësore mes pyetjeve të shumta nga auditori i zgjedhur studentë dhe pedagogë të fakulteteve të ndryshme znj.Xhunga iu përgjigj me shumë dashamirësi. Ajo ju beri thirrje të rinjve të mos nguten dhe të rrëmbejnë mundësitë që jeta u ofron dhe se reforma duhet të bëhet nga vetë ata.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të reja pune për personel akademik dhe ndihmës mësimor- shkencor, referuar nevojave të mësimdhenies në të gjitha fakultetet dhe departamentet dhe si më poshtë:

Fakulteti i Shkencave Teknike

 1. Departamenti i Kimisë (1 kerkesë për pedagog me kohë të plote, diplomuar në Kimi ose Kimi Industriale)
 2. Departamenti i Inxhinierisë Elektrike (1 kërkesë për pedagog me kohë të plotë, diplomuar në Inxhinieri Elektrike profili Automatizim i Industrisë ose Energjitike dhe 1 kërkesë për pedagog me kohë të plotë, diplomuar në Inxhinieri Elektronike ose Elektrike)
 3. Departamenti i Inxhinierisë Mekanike dhe Navale (1 kërkesë për pedagog me kohë të plotë, diplomuar në Inxhinieri Navale)
 4. Departamenti i Shkencave Detare (1 kërkesë për pedagog me kontratë semestrale, diplomuar në Navigacion)
 5. Departamenti i Shkencave Kompjuterike (1 kërkesë për laborant, diplomuar në MS në Shkenca Kompjuterike me kriterin e masatares jo më pak se 8 (tetë) në të gjitha diplomat që zotëron)

 

Fakulteti i Ekonomisë

 1. Departamenti i Ekonomiksit (2 kërkesa për pedagogë me kohë të plotë dhe 3 kërkesa për pedagogë me kontratë të përkohshme, diplomuar në Ekonomiks)
 2. Departamenti i Financës (1 kërkesë për pedagog me kontratë ose me kohë të pjesshme, diplomuar në Kontabilitet)
 3. Departamenti i Biznesit (1 kërkesë për pedagog me kohë të pjesshme me drejtimin Turizëm)

Fakulteti i Shëndetit Publik

 1. Departamenti i Shëndetit Publik (3 kërkesa për pedagogë me kohë të plotë ose me kontratë të përkohshme me profilin Mjekësi e Përgjithshme për drejtimin në Sëmundjet Infektive dhe të Anotomisë).
 2. Departamenti i Kujdesit për Nënën dhe Fëmijën (1 kërkesë për pedagog me kohë të plotë ose me kontratë të përkohshme me drejtimin Pediatri.)

A. Të interesuarit për vendet e mësipërme duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 1. Të ketë të paktën diplomën “Master i Shkencave” ose ekuivalente me të.
 2. Të mos ketë patur më parë apo në vazhdim vlerësime negative të performancës akademike dhe institucionale (vlerësohen më së shumti dhe kanë përparësi personat që kanë vlerësim pozitiv të performancës dhe janë angazhuar në mësimdhënie me kontratë të përkohshme apo kohë të pjesshme në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë)
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese, të jetë i motivuar për të punuar në grup.
 4. Te jetë i aftë të garantojë standartin e cilësisë dhe efikasitetin në punë.
 5. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor (vlerësohet më së shumti kandidati me eksperiencë studimi dhe mësimdhënie nëvuniversitetet perëndimore)
 6. Të mos ketë vepruar apo propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të universitetit.
 7. Të plotësojë kriteret e punësimit të përcaktuar në statut dhe rregullore.
 8. Të plotësojë kriteret e miratuara me Vendimin nr. 32, datë 17.09.2013 të Senatit Akademik për personelin akademik me kohë të plotë.

B. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Formularin e aplikimit për personel akademik i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të universitetit në adresën univlora.edu.al, ose të tërhiqet dorazi në zyrën e Degës së Burimeve Njerëzore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë;
 2. Fotokopje të diplomës, të noterizuar;
 3. Fotokopje të çertifikatës së notave të noterizuar;
 4. Fotokoje të dëshmive kualifikimi të ndryshme, të noterizuara;
 5. Fotokopje të artikujve shkencorë të publikuar në revista ndërkombëtare profesionale,shkencore ose punime të tjera;
 6. Fotokopje të pasaportës ose të një dokumenti identifikimi;
 7. Deklaratë nga kandidati aplikues për gjëndjen gjyqësore dhe konfliktin e interesit;
 8. Preferohen dhe tre letra vlerësimi, nga vlerësues me grada dhe tituj, njëri prej të cileve duhet të ketë të paktën titullin ‘Profesor i Asociuar’ ose ‘PhD’ apo Profesor nga universitete perëndimore ose të huaja, të cilat janë të njohura.

 

Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar në nenin 38 të Ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

 

Kriteret specifike jane përcaktuar në kërkesat e secilit departament.

 

C. Afati i fundit i pritjes aplikimeve është jo me larg se dy javë kalendarike nga data e shpalljes së njoftimit në website-in zyrtar dhe në vendet e njoftimeve në universitet.

 

D. Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën;

Universiteti “Ismail Qemali”

Fakulteti:___________________________

Departamenti:_______________________

Sheshi “Pavaresia” Skele-Vlore

E. Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi.

F. Proçedura e konkurimit fillon menjëherë pas publikimit të vendit të lirë të punës dhe përzgjedhja do të zhvillohet sipas përcaktimeve në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i dosjeve dhe në fazën e dytē do të jetë intervista me punëdhënësin.

VENDIM

Nr. 40, DATË 16.12.2013

PËR

MIRATIMIN E NUMRIN E PERGJITHSHEM TE PERSONELIT AKADEMIK TË FTUAR DHE KONTRATE TE PERKOHSHME, QE DO TE ANGAZHOHET NE MESIMDHENIE ME KOHE TE PLOTE DHE TE PJESSHME, SI DHE PERSONELIT JOAKADEMIK ME KONTRATE TE PERKOHSHME NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË, PER VITIN 2014

Mbështetur në nenin 48 të Ligjit të Arsimit të Lartë, Nr.9741, datë 21.5.2007, i ndryshuar me Nr. 10 493, datë 15.12.2011, në nenin 47 të Statutit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, nenin 30 të Rregullores së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë”, bazuar në kërkesat e përcjella nga njësitë kryesore në të katër fakultetet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë”, Senati Akademik në mbledhjen e tij të zhvilluar në datë 16. 12. 2013,

VENDOSI:

 1. Numri i pergjithshem i personelit akademik të ftuar dhe me kontrate te perkohshme, i cili do te angazhohet ne mesimdhenie me kohe te plote dhe te pjesshme, si dhe personelit joakademik me kontrate te perkohshme, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, per vitin 2014, te jete 170 (njeqind e shtatedhjete)

 

 

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

K R Y E TA R I

Prof. Dr. Albert QARRI

 

VENDIM

Nr. 40, DATË 16.12.2013

PËR

MIRATIMIN E NUMRIN E PERGJITHSHEM TE PERSONELIT AKADEMIK TË FTUAR DHE KONTRATE TE PERKOHSHME, QE DO TE ANGAZHOHET NE MESIMDHENIE ME KOHE TE PLOTE DHE TE PJESSHMENË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Mbështetur në nenin 48 të Ligjit të Arsimit të Lartë, Nr.9741, datë 21.5.2007, i ndryshuar me Nr. 10 493, datë 15.12.2011, në nenin 47 të Statutit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Nr. 31, datë 22.07.2013, nenin 30 të Rregullores së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë”, Nr. 09, datë 15.02.2013, i ndryshuar me Nr. 36, datë 06.11.2013, si dhe bazuar në kërkesat e përcjella nga njësitë kryesore në të katër fakultetet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë”, Senati Akademik në mbledhjen e tij të zhvilluar në datë 16. 12. 2013,

VENDOSI:

 1. Numri i pergjithshem i personelit akademik të ftuar dhe me kontrate te perkohshme, i cili do te angazhohet ne mesimdhenie me kohe te plote dhe te pjesshmenë Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, te jete 120 (njeqind e njezet)

 

 

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

K R Y E TA R I

Prof. Dr. Albert QARRI

VENDIM

Nr. 38, DATË 06.11.2013

PËR

MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NE KODET E LENDEVE DHE PERSHTATJE TE PROGRAMEVE

TE STUDIMIT TE CIKLIT TE PARE DHE TE DYTE NE UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORE

Në mbeshtetje te nenve 14 dhe 42 te ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Statutit dhe Rregullores se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore , Senati Akademik referuar propozimeve te njesieve baze dhe vendimit te Keshillit te Fakultetit te Shkencave Humane, ne mbledhjen e dates 06.11.2013,

VENDOSI:

 1. Të miratoj ndryshimin në kurrikulën e programit të studimit Bachelor në Drejtësi si vijon: lënda ENG/FRE/ITA/GER/LAT 132 Anglisht 2/Frëngjisht 2/Italisht 2/Gjermanisht 2/Latinisht 2 të zëvendësohet me lëndën CSE 130 “Teknologji Informacioni dhe Komunikimi”.
 1. Të miratoj ndryshimin në kurrikulën e programit të studimit “Master i Shkencave” në “Mësimdhënie të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë” të emërtimit të lëndës ALB 513 Metodologji të Kërkimit Shkencor në ALB 513 “Filologji e Zbatuar në Kërkim”
 1. Ndryshimet dhe pershtattjet e mesiperme jane te detyrueshme per zbatimin, per studentet qe fillojne studimet e tyre ne vitin akademik 2013-1014 e ne vazhdim si dhe per studentet per te cilet keto ndryshime nuk ndikojne ne kohezgjatjen e studimeve dhe ne permbushjen e detyrimeve akademike per diplomim.
 1. Keto ndryshime e pershtatje pasqyrohen ne kurrikulat perkatese te cilat u behen te njohura studenteve.
 1. Ngarkohen Zevendesrektori, dekanet e fakulteteve, pergjegjesit e departamenteve, sekretarite mesimore, Zyra e Regjistrimit, Drejtoria e IT-se, Zyra Akademike, Zyra e Marredhenieve me Studentet per ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi.

 

 

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

K R Y E TA R I

Prof. Dr. Albert QARRI

 

VENDIM

Nr. 37, DATË 06.11.2013

PËR

MIRATIMIN KRITEREVE  PER ANGAZHIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME NE MESIMDHENIE

NE RASTET E NEVOJAVE TE DOMOSDOSHME DHE EMERGJENTE NE UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË 

Në mbeshtetje te nenit 49, pika 3 te ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neneve 41 dhe 48 te Statutit dhe neneve 27, 28 dhe 30 te Rregullores se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore Senati Akademik, unanimisht ne mbledhjen e tij te dates 03.10.2013,

VENDOSI:

 1. Te mitatoje propozimin e Këshillit të Fakultetit të Shkencave Teknike qe per nevoja te domosdoshme dhe emergjente te mesimdhenies ne ciklin e pare te studimeve ne cdo fakultet, në rastin e mungesës së kandidatëve që plotësojnë kriteret, te mund te pranohen dhe kandidate specialiste te fushat perkatese, me note mesatare dhe me ulët nga kriteri i pranimit te personelit akademikme kohe te plote.
 2. Autoritet drejtuese te njesive baze dhe kryesore te bejne te argumentojne ne cdo rast angazhimin ne mesimdhenie te ketij personeli.
 3. Ngarkohen Zevendesrektori, dekanet e fakulteteve, pergjegjesit e departamenteve, per ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi.

 

 

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

K R Y E TA R I

Prof. Dr. Albert QARRI

VENDIM

Nr. 36, DATË 06.11.2013

PËR

NJE MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMIVE NË RREGULLOREN E  UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË 

Në mbeshtetje te nenit 14, pika dh dhe nenit 39, pika 3 te ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nenit 61 te Statutit te Universitetit “Ismail Qemali” Vlore Senati Akademik, unanimisht ne mbledhjen e tij te dates 03.10.2013,

VENDOSI:

Ne Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali” Vlore, behen keto ndryshime:

 1. Ne nenin 45, pas paragrafit 5, shtohet ky paragraf si ne vijim, “Ne periudhen 15 Janar – 31 Janar të çdo viti akademik, përmes një sezoni riprovimesh, të gjithë studentëve u krijohet mundësia të shlyejnë nëpërmjet një provimi të vetëm, lëndët në të cilat kanë vlerësimin me notën 4 (kater). Regjistrimi i studentëve ne sezonin e riprovimeve te dimrit do të bëhet nëpërmjet Sistemit të Manaxhimit të Informacionit Univlora dhe çdo student mund të regjistrohet në lëndë deri në 25 kredite”.
 2. Ne nenin 45, paragrafi 7, ne vijim te atij te mesiperm, ndryshon ne “Për kurset e semestrit të verës dhe sezonit të riprovimeve në dimër mund të aplikohen tarifa mbi bazë të numrit të krediteve të regjistruara dhe ne varësi të rasteve te vecanta, pasi këto tarifa janë aprovuar më parë”
 3. Ne nenin 61, paragrafi parafundit, ne fjaline e dyte pas frazes “…. vetem ne semestrin e veres”, shtohet fraza “…dhe sezonin e riprovimeve ne dimer”.
 4. Ne nenin 63, paragrafi 1, ndryshon ne “Studenti ka të drejtë të përmirësojë notën në çdo lëndë, por jo më shumë se katër përmirësime gjatë gjithë periudhës së studimeve dhe jo më shumë se dy përmirësime në një vit akademik. Këto përmirësime bëhen vetëm në semestrin e verës dhe sezonin e riprovimeve të dimrit, kundrejt një tarife të miratuar”
 5. Ne nenin 63, paragrafi 2, ne fjaline e dyte pas frazes “…. para fillimit te semestrit”, shtohet fraza “…te veres dhe sezonit te riprovimeve te dimrit”.
 6. Rregullohet renditja e gabuar e neneve te te gjithe rregulloren, duke filluar nga 12 e me tej e duke vazhduar me nenin 86, i cili duhet te jete neni 85 sipas renditjes se sakte e duke vazhduar me tej me nenet e tjere, deri ne nenin 95 i cili duhet te jete ne renditjen e re neni 94.
 7. Vendimi protokollohet dhe ndryshimet pasqyrohen ne Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali” Vlore. Keto ndryshime behen ne ditura edhe nepermjet website univl.univlora.edu.al.
 8. Ngarkohen Zevendesrektori, dekanet e fakulteteve, pergjegjesit e departamenteve, sekretarite mesimore, Zyra e Regjistrimit, Drejtoria e IT-se, Zyra Akademike, Zyra e Marredhenieve me Studentet per ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi.

 

 

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

K R Y E TA R I

Prof. Dr. Albert QARRI

VENDIM

Nr. 35, DATË 03.10.2013

PËR

NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR.  33, DATE 17.09.2013 “KRITERET E PRANIMIT NE PROGRAMET E STUDIMIT TE CIKLIT TE DYTE “MASTER PROFESIONAL” DHE  “MASTER I SHKENCAVE” ME KOHE TE PLOTE DHE KOHE TE PJESSHME DHE KRITERET E PRANIMIT NE PROGRAMET E STUDIMIT TE CIKLIT TE PARE ME KOHE TE PJESSHME NE UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORE”

Në mbeshtetje te nenit 34 te ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, Vendimit nr. 744, të datës 05.09.2013 të Këshillit të Ministrave “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”/”Master i Arteve te Bukura”, për vitin akademik 2013-2014″, Vendimit nr. 743, të datës 05.09.2013 të Këshillit të Ministrave “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për ciklin e dytë të studimeve “Master Profesional” me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2013-2014″, Vendimit nr. 674, të datës 07.08.2013 të Këshillit të Ministrave “Për kuotat e pranimeve në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për studimet e ciklit të parë, me kohë të pjesshme, e të edukimit në distancë, në vitin akademik 2013-2014″, udhezime perkatese te Ministrit te Arsimit dhe Shkences dhe Statutit te Universitetit “Ismail Qemali” Vlore, Senati Akademik referuar propozimit te Keshillit te FSHH, ne mbledhjen e dates 03.10.2013,

VENDOSI:

Ne Vendimin nr. 33, date 17.09.2013,  te Senatit Akademik te Universitetit “Ismail Qemali” Vlore, behen keto ndryshime:

 1. Pika 1.2.a ndryshon si ne vijim, “Ne programet e studimit “Master i Shkencave” ne Fakultetin e Shkencave Humane do të pranohen kandidate të cilët zoterojne te pakten një diplomë “Bachelor” në fushen perkatese ose te perafert me te, me note mesatare jo me pak se 8 (tete), me perjashtim te MS ne “Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe dhe Letersise” nota mesatare per pranim eshte jo me pak se 6,5 (gjashte e pese te dhjetat) dhe MS ne “Marredhenie Nderkombetare” nota mesatare per pranim eshte jo me pak se 7 (shtate). Kandidatet do te perzgjidhen mbi bazen e notes mesatare dhe diplomes qe zoteron. Te preferuar do të jenë kandidatet që zoterojne diplomë ne drejtimin perkates”.
 2. Vendimi protokollohet dhe kriteret shpallen publikisht.
 3. Ngarkohen Zevendesrektori, dekanet e fakulteteve, pergjegjesit e departamenteve, sekretarite mesimore, Zyra e Regjistrimit, Drejtoria e IT-se, Zyra Akademike, Zyra e Marredhenieve me Studentet per ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi.

 

 

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

K R Y E TA R I

Prof. Dr. Albert QARRI

ME POROSI DHE NE MUNGESE

NENKRYETARI

Prof. As. Hajdar KICAJ