Ditën e enjte, datë 30.04.2015, Zyra e Këshillimit të Karrieres në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë, organizon “Panair Pune 2015″.  Në këtë panair do të jenë një pjesë e konsiderueshme e bizneseve vlonjate. Gjithë studentët kanë shansin të kontaktojnë me bizneset  të paraqesin CV e tyre dhe të intervistohen duke i krijuar vetes mundësi për praktika, por edhe vende pune pranë këtyre kompanive.

Ky panair do të organizohet në ambjentet e jashtme të  Godines A (përpara Rektoratit).

Ju mirëpresim!

NJOFTIM

 PËR
REZULATET E KONKURIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK

Në mbështetje të nenit 50, të ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neneve 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 të Statutit dhe neneve 27, 28, 29 të Rregullores së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, në përfundim të procedurës së konkurimit konform ligjit, bëjmë publike rezultatet e klasifikimit të komisionit ad-hoc të ngritur pranë Departamentit të Matematikës, dhe shpalljen e kandidatit fitues si më poshtë:

 

 1. Ermal Feleqi        160 pikë (Fitues)
 2. Nejme Gjikaj (Pjerro)         24.2 pike4 (Jo fituese) 

 

Zyra e Burimeve Njerëzore

VENDIM
Nr. 13, date 17.04.2015

 PËR
REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË LËNDËT NDËRFAKULTETORE

Mbështetur në nenin 14, pika g dhe pika f ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, bazuar ne nenin 11 te Statutit te Universitetit “Ismail Qemali” Vlore, Senati Akademik në mbledhjen e tij të zhvilluar në datë 17.04.2015,

 VENDOSI:

 1. Të gjithë studentët diplomimi i të cilëve pengohet nga pamundësia për të frekuentuar një ose dy lëndë ndërfakultetore, programi i të cilave, pavarësisht kodit, është i njëjtë, kanë të drejtë të ndjekin kursin me studentët e programeve të tjera të studimit.
 2. Regjistrimi në këto kurse bëhet pranë sekretarive mësimore të programeve përkatëse me anë të një kërkese me shkrim.
 3. Ngarkohen Zëvendësrektori, dekanet e fakulteteve, përgjegjësit e departamenteve dhe sekretaritë më simore për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E T A R I

Prof. Dr. Albert QARRI

Sot në mjediset e Universitetit ‘Ismail Qemali’ u organizua forumi ‘Europa – Qëllimi është Rruga’ nën drejtimin e këshilltarit të Kryeministrit Z. Fate Velaj. Ky forum kishte për qëllim të theksonte edhe një herë rëndësinë e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Fjalën e hapjes së forumit e mbajti Prof. Dr. Albert Qarri si edhe Z. Fate Velaj i cili prezantoi edhe dy të ftuarit e veçantë europarlamentarë të cilët shprehën dëshirën e plotë për integrimin e Shqipërisë. Në fund të këtij takimi përshëndeti edhe Kryeministri i Shqipërisë, Z. Edi Rama, i cili theksoi faktin që nuk është vetëm ballkani dhe Shqipëria që ka nevojë për Europën, por edhe Europa duhet ta kuptojë që ka nevojë për ballkanin, ndryshe është ajo që tërhiqet nga ky mision integrimi.

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

– Strukturën organizative të autoritetit publik;

– Tekstet e plota të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

– Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

– Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

– Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e Rektorit dhe Kancelarit, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

– Të dhëna të përgjithshme sintetike për buxhetin  e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë për vitin financiar 2015 dhe në vijim.

– Informacion të përgjithshëm për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/ partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, që kryhen për llogari të autoritetit publik.

– Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore dhe subvencionimin e studentëve të shkëlqyer, të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;

– Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

– UV-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;

– Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga UV-ja.

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së UV -së janë:

 1. “E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
 2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave. UV-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në
 3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e UV-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 9741 datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë të RSH” i ndryshuar, ligji nr.7961 datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i R.SH” i ndryshuar, ligji nr.8485 datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative”, ligji nr.9367 datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, ligji n 9380 datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, ligji nr.9049 datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, ligji nr.8480 datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”, si dhe të akteve nënligjore si VKM nr.467 datë 18.7.2007 “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për kualifikimin, shkencor e pedagogjik, të personelit akademik” të ndryshuar, VKM nr.331 datë 23.3.2009 “Për ndarjen në nivele brenda kategorive të personelit akademik, e renditjen e tyre, si dhe kriteret e kualifikimet për secilin vend pune”, VKM nr. 864 date 5.12.2007 “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në institucionet publike të arsimit të lartë dhe përcaktimin e kushteve që duhet të plotësojë studenti, për marrjen e diplomës për gradën shkencore “doktor”, Statuti i UV i miratuar Me Vendim nr.31, datë 22.07.2013 nga Senati Akademik miratuar nga ministri i Arsimit dhe Shkences Z.Myqerem Tafaj, me shkresë nr.4287/1 prot datë 05.09 2013, miratim Statuti i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Rregullore e UV e miratuar me vendimin nr.09 datë 15.02.2013 nga Senati Akademik i UV, i ndryshuar.
 4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
 6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 7. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
 • i plotë;
 • i saktë;
 • i përditësuar;
 • i thjeshtë në konsultim;
 • i kuptueshëm;
 • lehtësisht i aksesueshëm;
 • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin e Vlores. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”(LDI).

Nëpërmjet këtij programi UV-ja ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. UV-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së UV-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.univlora.edu.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i Transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike, si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Dokumentacioni i bërë publik do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e UV-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

Ju informojme se të shtunën, më 18 Prill, në ambientet e Hotel Tirana International, do të zhvillohet edicioni i tretë i “Të studiosh në Itali”, një aktivitet promocional rreth Sistemit Akademik italian në Shqipëri i organizuar nën patronazhin e Ambasadës Italiane në Tiranë.

Si në edicionet e mëparshme, objektiv i kësaj nisme është promovimi, në mënyrë kompakte dhe me mbështetje të fortë institucionale, i Sistemit akademik italian në Shqipëri.

Programi i ditës përfshin hapjen zyrtare në orën 9.30, me përshëndetjet e autoriteteve dhe prezantimin e sistemit akademik italian si dhe me prezantimet e shkurtra të çdo universiteti pjesëmarrës që do të ketë në dispozicion një hapësirë ​​për gjithë kohëzgjatjen e aktivitetit për të pritur dhe dhënë informacion studentëve të interesuar. Do të prezantohen Universitetet Ca’ Foscari  i Venezia-s, i Camerino-s, Universiteti Katolik Sacro Cuore, ai i Ferrara-s, i Insurbia-s, IULM-it Libera Università di Lingue e Comunicazione, Mediterranea i Reggio Calabria-s, Universiteti i Padova-s, i Pavia-s , i Perugia-s, Universitetet  për të Huaj të Perugia-s  dhe Siena-s, Universiteti i Teramo-s, Tor Vergata i Romës, ai i Udine-s, Palermo-s Universiteti Politeknik i Barit dhe Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë.

Ju ftojm të merrni pjesë në këtë nismë, e cila ofron mundësi kontaktesh me Universitetet e sipër përmendura .

Zyra e Projekteve

Sot ne oren 12:00 ne ambjentet sportive te “Futboll Klub Flamurtari”, zhvillohet takimi midis fakulteteve te universtitetit “Ismail Qemali” Vlore, kalceto (futboll). Ky aktivitet zhvillohet ne kuader te perzgjedhjes te elementeve per krijimin e disa skuadrave qe do te perfaqesojne universitetin “Ismail Qemali” ne kampionatin kombetar dhe nderkombetar qe do te zhvillohet se shpejti ne qytetin e Tiranes. Universiteti “Ismail Qemali” do te perfaqesohet me ekipet futboll, basketboll, volejboll (femra, meshkuj). Keto aktivitete do zhvillohen ne vazhdimesi dhe kush eshte i interesuar mund te kontaktoje ne faqen zyrtare te universitetit.

Sot është Dita Botërore për Ndërgjegjësimin për Autizimin, shenjat e së cilës shfaqen tek fëmijet pas moshës 1-2 vjeç, specialistët e shëndetësisë apelojnë për sensibilizimin e opinionit publik për përkrahje ndaj fëmijëve autistë dhe integrimin e tyre në shoqëri. 

Sot Fondacioni “Autizmi Flet Shqip” në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali’ Vlorë  pranë sallës “Rilindja” komunikon me ne për një problem madhor që ka mbërthyer shoqërinë, për fëmijët e prekur nga çrregullimet e spektrit autik ose CSA.

U diskutua per potencialet e femijve autike  për t’u dhënë një shans  integrimi brenda mundësive ne shoqerine tone. Vetëm kështu mund të dëgjojme fjalën e tyre. Pjesëmarës ishin studentë nga të gjitha fakultetet, stafi akademik dhe jo akademik.